พัฒนา Strategic Thinking ด้วย 70/20/10 Framework

Strategic Thinking คือ ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์บริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ซึ่งประกอบไปด้วย

– การมองแนวโน้มอนาคต ในเรื่องของ Mega-Trends ในอุตสาหกรรม Business Landscape ให้ออก

– การคิดวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

– ความสามารถในการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อให้คนอื่นเห็นพ้องต้องกัน

สมมติว่า C-Level คนหนึ่ง เป็น Candidate CEO ในบริษัทหนึ่ง ในอีกสองปีข้างหน้า

แต่ว่า Strategic Thinking ยังอยู่ในระดับ พอใช้ได้

ขณะที่ใน IDP ระบุว่า Priorioty สำคัญของเขาคือ “การพัฒนาเรื่องนี้ภายในสองปีให้ดี”

เราจึงนำเรื่องนี้มาวางแผนพัฒนา โดยการใช้คำถาม ถามไปที่ 70-20-10 Rule แต่ละข้อ

เพื่อให้ได้คำตอบออกมาเป็นกิจกรรมที่เราจะลงมือไปพัฒนา ตัวอย่างเช่น… 

คำถาม 10% “คุณคิดว่าต้องเข้าอบรมวิชาอะไร” / อ่านหนังสืออะไร

– IMD Online Program Strategic Thinking 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชม. = 16 ชม. 

คำถาม 20% “คุณคิดว่า ใครที่พอจะเป็นพี่เลี้ยง/โค้ช ในเรื่องนี้ให้เราได้บ้าง”

– IMD Learning Coach Strategic Thinking 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชม. = 16 ชม.

– ขอให้บอร์ดท่านที่เก่งเรื่อง Strategy เป็น Mentor เดือนละ 3 ชม. = 36 เดือน

โดยนำกิจกรรม ประสบการณ์ทั้งสามเรื่องของ 70% มาเป็นหัวข้อในการหารือ

คำถาม 70% “คุณคิดว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทักษะนี้ให้เก่งขึ้น”

คำตอบที่ได้ ต้องมีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม 70%

ตัวอย่างคำตอบของกิจกรรม เช่น

1. อาสาทำงาน คณะทำงาน Strategic Plan ประชุมทุกเดือน ๆ ละ 8 ชม. = 96 ชม.

2. ฝึกวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 3 คู่แข่งทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ชม. = 52 ชม.

3. ฝึกวิเคราะห์ราคาดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน ทุกเดือน ๆ ละ 3 ชม. = 36 ชม.

4. เล่นหมากรุก 1 ชม.ต่อสัปดาห์ = 52 ชม.

5. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้ยุทธศาตร์ 1 ชม.ต่อสัปดาห์ = 52 ชม.

ถ้าเรานำจำนวนชั่วโมงในแต่ละรูปแบบมารวมกัน = 356 ชม. 

อบรม 16 ชม. = 5 %

โค้ช 52 ชม.  = 15 %

ประสบการณ์/ลงมือทำจริง  ชม.  = 80%

แล้วนำกิจกรรมทั้งหลายมาจัดทำเป็นแผนงานใน 12 เดือนข้างหน้าครับ