ผู้นำสร้างผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน

องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นำต้องสร้างคนมาแทนให้ทัน โดยเฉพาะในทุก ๆ ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสำคัญ

ควรมีคนอย่างน้อยสองคนที่พร้อมจะขึ้นแทนทันที หมายความว่าต้องมีการเตรียมตัวให้คนที่จะขึ้นแทนล่วงหน้ามาก่อน อย่างน้อยการเตรียมตัวต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปีในตำแหน่งสำคัญ องค์กรจึงจะมีความยั่งยืน

1. อะไรคือปัจจัยสำคัญของแผนการสร้างคนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ

2. องค์กรควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

3. ผู้นำควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

4. คนทำงานควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

5. กระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาควรเป็นอย่างไร

6. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยเรื่องการพัฒนาคนที่จะมาแทนเราคืออะไร

7. สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำ Do & Don’t คืออะไร

มาเรียนรู้คำตอบของแต่ละข้อกันครับ

1. อะไรคือปัจจัยสำคัญของแผนการสร้างคนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ

    – ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

    – วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม

    – การมีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาที่ชัดเจน

    – การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพ

2. องค์กรควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

    – สร้างแผน succession planning ที่ชัดเจน

    – มีการประเมินความพร้อมของบุคคลที่จะสืบทอด

    – จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสม

3. ผู้นำควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

    – รู้จักปล่อยมือ และให้โอกาสให้ทีมลองทำ

    – ให้ feedback อย่างสม่ำเสมอ

    – สร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้คนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น

4. คนทำงานควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

    – รับรู้และปรับตัวตามความต้องการขององค์กร

    – สร้าง network ที่ดีภายในองค์กร

    – พัฒนา soft skills ที่จำเป็น

5. กระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาควรเป็นอย่างไร

ประยุกต์ใช้แนวคิด 70-20-10 Model: 

70% จากประสบการณ์ในงาน

20% จากการเรียนรู้จากผู้อื่น

10% จากการฝึกอบรม

6. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยเรื่องการพัฒนาคนที่จะมาแทนเราคืออะไร

    – ไม่มีการประเมินหรือติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

    – ความไม่ตรงกันของความคาดหวัง

    – การไม่ให้โอกาสในการลองและผิดพลาด

7. สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ (Do & Don’t)

    – Do: ให้ feedback สร้างโอกาส และเปิดโอกาสให้คนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น

    – Don’t: หลีกเลี่ยงการให้โอกาส ไม่ให้ feedback หรือไม่ให้ความชัดเจนในความคาดหวัง

การสร้างผู้นำเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความใส่ใจ 

แต่ถ้าทำได้ถูกต้อง จะเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรแน่นอนครับ