ผู้จัดการทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น

 1. ในการทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่น ผู้จัดการต้องทำอะไรบ้าง
 2. แต่ละเรื่องที่ต้องทำใช้ทักษะอะไรบ้าง
 3. แต่ละทักษะจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้าง
 4. ในการพัฒนาแต่ละทักษะมี Do and Don’t อะไรบ้าง
 5. มีข้อสังเกตอะไรที่ควรพิจารณาอีก
 6. มีความเสี่ยงอะไรที่ไม่ควรมองข้าม
 7. มีทางลัดอะไรอีกที่อาจทำให้ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง
 8. ในการทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่น ผู้จัดการต้องทำอะไรบ้าง
 • การสื่อสารที่ชัดเจน
 • การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม
 • การให้ข้อมูลและทรัพยากร
 • การให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
 • การสร้างความไว้วางใจ
 1. แต่ละเรื่องที่ต้องทำใช้ทักษะอะไรบ้าง
 • การสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารทั้งเขียนและพูด
 • การตัดสินใจ: การวิเคราะห์และการประเมิน
 • การจัดการเวลา: การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร
 • การจัดการความขัดแย้ง: ทักษะการเจรจาและการแก้ปัญหา
 1. แต่ละทักษะจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้าง
 • การสื่อสาร: ฝึกการฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตัดสินใจ: ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลลัพธ์
 • การจัดการเวลา: ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเวลา
 • การจัดการความขัดแย้ง: ฝึกการเจรจาและการแก้ปัญหา
 1. ในการพัฒนาแต่ละทักษะมี Do and Don’t อะไรบ้าง
 • Do: ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ, ขอคำแนะนำ, ประเมินผล
 • Don’t: หลีกเลี่ยงการรับฟีดแบ็ค, ไม่ปรับปรุงตัวเอง, ไม่วางแผนหรือติดตามผล
 1. มีข้อสังเกตอะไรที่ควรพิจารณาอีก
 • ความต้องการและความคาดหวังของทีม
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 1. มีความเสี่ยงอะไรที่ไม่ควรมองข้าม
 • ความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากร
 • ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ในทีม
 • ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 1. มีทางลัดอะไรอีกที่อาจทำให้ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง
 • การใช้เทคโนโลยีในการจัดการงาน
 • การจัดการงานแบบ Agile หรือ Lean
 • การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการติดตามและประเมินผล

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการจัดการของคุณครับ