ปัญหาและข้อผิดพลาดของ ผจก.มือใหม่

ผู้จัดการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง มักจะเจอปัญหาและทำพลาดเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:

1. การเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทใหม่: เมื่อเขาเป็นคนทำงานก่อนได้รับการโปรโมท ผลงานและความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเขาเป็นผู้จัดการ เขาทำงานผ่านคนอื่น ไม่ใช่ทำงานด้วยตนเองทุกเรื่อง 

วิธีป้องกันคือ ทบทวนและเข้าใจบทบาทใหม่ให้ชัดเจน

2. การสื่อสารไม่ชัดเจน: การไม่สามารถสื่อสารแผน ความคาดหวัง หรือคำสั่งได้อย่างชัดเจน 

วิธีป้องกันคือ ฝึกทักษะการสื่อสารและตรวจสอบความเข้าใจของทีม

3. การไม่รับฟัง: การไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทีม 

วิธีป้องกันคือ ให้ความสำคัญกับการฟังและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

4. การเป็น “ผู้รู้ทุกอย่าง”: คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งและไม่ต้องการความช่วยเสริมจากผู้อื่น 

วิธีป้องกันคือ ยอมรับว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา

5. การไม่สามารถจัดการกับความกดดัน: ไม่สามารถรับมือกับความกดดันหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน 

วิธีป้องกันคือ การฝึกทักษะการจัดการความเครียดและหาแหล่งที่สามารถขอคำปรึกษา

6. การไม่รู้จักการจัดสรรทรัพยากร: การไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 

วิธีป้องกันคือ ฝึกทักษะการจัดการและการตัดสินใจ

นอกจากนัเ ผจก.มือใหม่ มีข้อควรระวังอื่นๆ ได้แก่:

a. ควรสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับทีมของคุณ

b. รับฟังและเรียนรู้จากผิดพลาด

c. ฝึกทักษะการตัดสินใจ

d. รู้จักยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

e. ทำการประชุมและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้จัดการนั้นต้องมีความอดทนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การฟังความคิดเห็นและการรับฟังจากผู้อื่นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของคุณได้เป็นอย่างดี