ปัญหาเรื่องการสื่อสาร (Communication Breakdown)

“เราพูดได้ไม่เท่าที่เราคิด และ เราฟังได้ไม่เท่าที่อีกฝ่ายตั้งใจสื่อสาร”

จึงก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานของ Knowledge Workers

วัตถุดิบสำคัญที่ Knowledge Workers ใช้ในการทำงาน คือ ข้อมูล

การส่งต่อข้อมูล ทำด้วย การเขียน การพูด การฟัง

ที่ตกหล่นมากคือ การพูดและการฟัง

ก่อนจะพูด คนต้องมีภาพในสมองก่อนว่า จะสื่อสารข้อมูลอะไรออกไป 

คนส่วนใหญ่พูดได้ประมาณ 50% ของภาพในหัวเขา

แต่เขาคิดว่า เขาพูดออกไป 100%

คนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินข้อมูลจากการฟัง ตีความได้เพียง 50%

แต่เขาคิดว่าเขาเข้าใจ 100%

ในขณะที่เขาเข้าใจเพียง 50% ของ 50% ที่ผู้พูดสื่อสารออกมา

ดังนั้น ความตั้งใจ 100% จึงไปถึงเพียง 25%

แต่ว่าการทำงานนั้น คนทำงานมีบริบทร่วมกันพอสมควร เช่น

ความรู้ ความเข้าใจในงาน ของทั้งสองฝ่าย

วัฒนธรรมองค์กร 

บริบทของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ทำให้ฝ่ายที่รับข้อมูลมีสมมติฐานกับเรื่องที่ได้ยินอีกพอสมควร

ทำให้ผู้ฟังพอจะเข้าใจ อาจจะอีก 50%

ดังนั้น เขาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนอีก 25%

หาก 25% นั้นเป็นข้อมูลสำคัญ งานต่อไปก็จะเริ่มค่อย ๆ บิดเบี้ยวออกไป

จนกระทั่งผลลัพธ์ของงานไม่ตรงกับความคาดหวัง

ถึงตรงนี้ ก่อนพูดครั้งต่อไป ถามตัวเองว่า “เราพูดได้กี่ % ของภาพในหัวเรา”

หากเราเป็นคนฟัง ก็หมั่นถามตัวเองว่า “เราเข้าใจได้กี่ % ของสิ่งที่ได้ยิน”

ทั้งสองฝ่าย ควรหมั่น ทวน สรุป ถามแจกแจง และใช้เวลาสื่อสารให้ถูกในครั้งแรก

เพราะว่าจะใช้เวลาน้อยกว่ากันเยอะเลย หากสื่อสารผิดแล้วมาตามแก้ไข