ประยุกต์ใช้ Town Hall Meeting ในการบริหารทีมงาน

 1. Town Hall Meeting (THM) คืออะไร
 2. THM ใช้บริหารทีมงานได้อย่างไร
 3. THM ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 4. THM มีขั้นตอนอย่างไร
 5. THM Do & Don’t อะไร
 6. THM มีข้อควรระวังอะไร
 7. ตัวอย่างสถานการณ์ที่การประยุกต์ใช้ THM
 8. Town Hall Meeting (THM) คืออะไร

Town Hall Meeting (THM) คือการประชุมแบบเปิดที่องค์กรนำมาใช้เพื่อสื่อสารกับพนักงาน
และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
การประชุมแบบนี้มีบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมากนัก โดยเน้นสื่อสารสองทางแบบสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยและสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเสรี

ที่มาของ THM

THM มีที่มาจากการประชุมชุมชนในแต่ละเมือง ในยุคก่อนของอเมริกา
ที่ชาวเมืองจะมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยและตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน
ปัจจุบันการประชุมแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ในองค์กร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเสียง

 1. THM ใช้บริหารทีมงานได้อย่างไร

สำหรับทีมงาน หัวหน้าทีม/ผจก.ทีม สามารถนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมได้รับทราบถึงเป้าหมายร่วม
ความคืบหน้าของโครงการ
และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจภายในทีมอีกด้วย

 1. THM ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 • กำหนดเป้าหมายของการประชุม: เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากการประชุมนี้
 • จัดเตรียมวาระการประชุม: มีการกำหนดหัวข้อที่จะพูดคุยอย่างชัดเจน
 • เชิญผู้เข้าร่วมประชุม: แจ้งให้ทีมทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม
 • การจัดสถานที่: สถานที่ควรเอื้อต่อการสนทนาแบบสื่อสารสองทางอย่างสร้างสรรค์
 1. THM มีขั้นตอนอย่างไร
 • การเปิดการประชุม: นำเสนอวัตถุประสงค์ของการประชุม
 • การนำเสนอข้อมูล: แบ่งปันข้อมูลหรือการอัปเดตจากทีมผู้บริหาร
 • การอภิปราย: ให้โอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมในการตั้งคำถามและให้ความเห็น
 • การสรุป: สรุปความคืบหน้าและขั้นตอนต่อไป
 1. THM Do & Don’t

Do: สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง รับฟังอย่างจริงใจ และให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็น
Don’t: หลีกเลี่ยงการประชุมที่เป็นการสั่งการ หรือคำสั่งจากบนลงล่าง อย่าเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะ

 1. THM มีข้อควรระวังอะไร

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลมากเกินไปจนไม่มีเวลาสำหรับการอภิปราย
ควรมีการควบคุมเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพูด

 1. ห้าตัวอย่างสถานการณ์ที่การประยุกต์ใช้ THM
 • การเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่: ใช้ THM เพื่อชี้แจงเป้าหมายและแรงบันดาลใจในโปรเจกต์นั้น ๆ
 • การอัปเดตความคืบหน้าโปรเจกต์: นำเสนอความคืบหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะจากทีม
 • การวางแผนกลยุทธ์ประจำปี: ระดมสมองกับทีมเพื่อหาทิศทางใหม่ ๆ และวางแผนอนาคต
 • การจัดการกับวิกฤต: ใช้ THM เพื่อแบ่งปันแผนการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในทีม
 • การฉลองความสำเร็จ: ใช้ THM เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและขอบคุณทีมสำหรับความพยายาม

สรุป

THM สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับหัวหน้าทีม
ในการบริหารผลงานที่ดี และมีต้นทุนต่ำ
แต่ต้องมีการวางแผนงานที่ดีด้วยเช่นกัน
ลองนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทดูครับ