บรรทัดฐานของทีม (Team Norms)

เราแต่ละคนมีพื้นฐาน ค่านิยม ความเชื่อ และสไตล์ ที่ต่างกัน เมื่อมาทำงานเป็นทีม อาจกระทบกระทั่งกันได้

ทีมงานที่สร้างผลงานและความสัมพันธ์ดีจึงเริ่มต้นจากการมี Team Norms ที่ดี

Team Norms คืออะไร

Team Norms คือบรรทัดฐานของทีมที่ตกลงกันว่า 

1. จะอยู่ร่วมกันอย่างไร

2. อะไรควร / อะไรไม่ควร

3. จะตัดสินใจร่วมกันด้วยวิธีไหน

4. จะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร

5. เมื่อเกิดความเห็นต่างกันควรทำอย่างไร

ตัวอย่างการจัดทํา Team norms ของผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งชื่อ Sue Siegel 

สมัยที่เธอเป็น CEO GE healthymagination

เธอเรียกมันว่า “แนวทางการทํางานร่วมกัน” 

(Ways of Working – WOW)

a. ทุกคนเป็นตัวแทนของทีม 

– สนับสนุนทีมคนอื่น ๆ

– การกระทําของเราแต่ละคนสะท้อนภาพลักษณ์ของทีม 

b. ความขัดแย้งในทีมต้องจัดการแก้ไขให้จบในทีม

c. เมื่อการตัดสินใจใดได้สรุปแล้วทุกคนต้องสนับสนุน

– ก่อนการตัดสินใจทุกคนจะได้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นด้วยและเห็นต่างอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

– เรื่องที่ตัดสินใจไปแล้ว มุ่งไปที่การลงมือทําให้สําเร็จ (อย่าพยายามยื้อ)

– การตัดสินใจของทีมสามารถทบทวนได้ แต่ต้องทําภายในทีม และเรื่องนั้นต้องตกลงกันก่อนว่าจะให้มีการทบทวนได้

d. การจัดการปัญหาแบบมองไปข้างหน้า

– มุ่งไปที่ต้นตอ – อย่าหาทางหว่านล้อมคนอื่น/หัวหน้า ลับหลังเจ้าตัว

– การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันทําได้ แต่ให้คํานึงถึงเวลาด้วย เช่นไม่เกินห้านาที หากทีมงานยังตกลงกันไม่ได้ให้สรุปโดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ และให้ทุกคนยอมรับ แล้วมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหา 

ดังนั้น หากเราเป็นหัวหน้าทีมงาน และยังไม่เคยมีการจัดทำ Team Norms มาก่อน

โอกาสนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะเริ่มทำโดยใช้วิกฤติโควิดให้เกิดประโยชน์

เมื่อทำแล้ว ก็ใช้มันเป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน

ทีมอาจตกลงกันว่า “ทุกสามเดือนจะกลับมาทบทวนว่า ควร ปรับ/เพิ่ม/ลด อะไรบ้าง” ตามความเหมาะสมและบริบททางธุรกิจ