บทสรุป

หนังสือเล่มนี้ เน้นที่การนำไปปฎิบัติ โดยมีจุดเด่นคือ
ดูง่าย เข้าใจง่าย และทำง่าย

ดังนั้น จึงไม่ได้เขียนถึงทฤษฎีทางวิชาการมาก
แต่เน้นการนำไปใช้งาน

ทุกเรื่องที่เขียน สามารถปฎิบัติได้ทุกคน
แต่อาจจะได้ผลไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับ

ระดับความชำนาญในการใช้ทักษะของแต่ละคน
บริบทขององค์กร
ค่านิยมองค์กร
บรรทัดฐานของทีมงาน
สไตล์ของผู้นำระดับสูงในองค์กร

หากสิ่งใดที่นำไปใช้แล้วเวิร์คก็ใช้ต่อไป
หากไม่เวิร์คก็ลองวิเคราะห์ว่าเกิดจากปัจจัยอะไร
และลองปรับแต่งให้เหมาะสมกับตนเอง

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำที่ดีและเก่งครับ