บทบาทที่มองไม่เห็น: ความสำคัญของคนต้นแบบในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่

บทนำ:

หลายคนมีศักยภาพสูงแต่กลับไม่สามารถใช้ศักยภาพนั้นได้อย่างเต็มที่ 

สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาก็คือ การขาดแคลนคนต้นแบบที่ดี 

เราจะสำรวจบทบาทสำคัญของคนต้นแบบ ที่เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตทั้งในแง่บุคลิกภาพและอาชีพ

หัวข้อที่ 1: ความหมายของคนต้นแบบ

คนต้นแบบคือผู้ที่เรายกย่องในคุณธรรมและความสามารถ ซึ่งเป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่เราต้องการจะเลียนแบบ พวกเขาอาจจะเป็นแบบอย่างในด้านหนึ่ง หรือเป็นตัวอย่างอย่างรอบด้าน งานวิจัยของ Bandura – Social Learning Theory เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้ชี้ให้เห็นว่า บุคคลมักจะเลียนแบบพฤติกรรมที่สังเกตเห็นจากคนต้นแบบ ซึ่งบ่งบอกถึงผลกระทบอันลึกซึ้งที่บุคคลเหล่านี้สามารถมีต่อพฤติกรรมและวิธีคิด

หัวข้อที่ 2: ประโยชน์ของการมีคนต้นแบบ

คนต้นแบบทำหน้าที่เป็นแบบแผนของความเป็นเลิศ พวกเขาเป็นตัวแทนของความดีและความสามารถในรูปแบบที่จับต้องได้ ซึ่งมีการกำหนดกรอบของพฤติกรรม วาทะ ค่านิยม และหลักคิดที่ชัดเจน ในงานวิจัยของ Morgenroth, Ryan, และ Peters  เรื่อง The motivational theory of role modeling: How role models influence role aspirants’ goals พบว่าคนต้นแบบมีผลกระทบอย่างมากต่อการเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาทักษะในตนเอง

หัวข้อที่ 3: ค้นหาคนต้นแบบเราสามารถค้นหาคนต้นแบบได้จากหลายแหล่ง:

ก. คนในครอบครัวเรา / คนในละแวกที่เราอยู่อาศัย

ข. ครู / อาจารย์ / อาจารย์ที่ปรึกษา / กัลยาณมิตร / ผู้ใหญ่ที่เมตตาเรา 

ค. หัวหน้า / เพื่อนร่วมงาน / คู่ค้า / ลูกค้า / ที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง / โค้ช

ง. บุคคลสาธารณะ / ผู้นำทางศานา / บุคคลสำคัญในประวัติศาตร์ / ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ เช่นรางวัลโนเบล / คนมีชื่อเสียงที่ปรากฎใน YouTube หรือ Ted Talk / ผู้เขียนหนังสือ / ผู้เขียนบทความ / Influencers / ดารา-นักแสดงผู้มีความประพฤติดี / ผู้นำประเทศ / ผู้นำชุมชน / ผู้นำภาคสังคม 

หัวข้อที่ 4: วางแผนเรียนรู้จากคนต้นแบบ

1.เขามีหลักคิด และความเชื่ออย่างไร

2. เขาเผชิญปัญหาอุปสรรคอย่างไร

3. เขาอ่านหนังสือ / มี Mentor / มีประสบการณ์อะไร 

4. เขาศึกษาประวัติใคร (ใครคือคนต้นแบบเขา)

5. เขาเก่งก้าวกระโดด จากการอาสา / โครงการอะไร

หัวข้อที่ 5: สรุป:

บทบาทของคนต้นแบบในการปลดล็อกศักยภาพของบุคคลนั้นสำคัญยิ่ง ด้วยการยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตัวเราให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีรูปธรรมมากยิ่งขึ้น