ทำอย่างไรให้ทุกคนแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการทำงานเป็นทีมหรืองานกลุ่ม เมื่อมีการประชุมกลุ่ม และขอให้แสดงความคิดเห็นกัน ในแต่ละกลุ่มหากมีสมาชิก 6 คน มักจะมีเพียง 1-2 คนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่

เพื่อนในทีมคนอื่นก็อาจมีความคิดที่ดีเช่นกัน แต่อาจจะถ่ายทอดความคิดไม่เร็วเท่า 1-2 คนดังกล่าว

มีแนวคิดที่เรียกว่า Nominal Group Technique (NGT)  ซึ่งเป็นวิธีการระดมความคิดแบบหนึ่ง

ซึ่งมีประโยชน์และน่าจะประยุกต์ใช้ได้ดี    

วิธีการก็ง่าย ๆ ครับ  

1. ประธาน เริ่มต้นด้วยการเขียนปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการระดมความคิดลงบนกระดาน  

2. ขอให้แต่ละคนใช้เวลา 1-2 นาที  เขียนความเห็นของตนลงบนกระดาษโน๊ตของตนเอง  

3. ประธาน จะขอให้แต่ละคนยกข้อเสนอแนะของตน  โดยทำทีละคน  คนละหนึ่งข้อเท่านั้น  

4. เรียงไปตามลำดับ  โดยที่ประธานเขียนความเห็นลงบนกระดาน  

5. เมื่อครบ 6 คนแล้ว  ก็ขึ้นรอบสอง  โดยใช้วิธีเดิม  ทำสัก 2 รอบก็พอ

6. เริ่มแสดงความคิดเห็นกันแบบอิสระ โดยประธานคอยประคอง

ถ้ามี 6 คน  ก็จะมี 12 ความเห็นบนกระดานเป็นจุดเริ่มต้น  

หลังจากนั้นประธานก็จะทำหน้าที่อำนวยความคิดในกลุ่ม 

โดยการทำให้กลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้โดยอิสระ

วิธีนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมได้

มากกว่าปล่อยให้คนเพียง 1-2 คนแสดงความคิดเห็นเท่านั้น