ทำอย่างไรให้คนเมตตาสอนงานให้เก่ง

ทำอย่างไรให้คนเมตตาสอนงานให้เก่ง

การได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว คนที่เมตตาสอนงานให้เก่งนั้นย่อมมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น เพราะนอกจากจะเป็นการแบ่งปันแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและจิตสาธารณะอีกด้วย

หากเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากผู้อื่น เราก็ควรแสดงออกให้เห็นว่าเรามีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นจริงจังกัดไม่ปล่อยทุกเรื่อง

คนที่มุ่งมั่นจริงจังกับงานย่อมเป็นที่สนใจของผู้อื่น เพราะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีในการทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ตัวอย่างเช่น พนักงานใหม่รายหนึ่งได้เข้ามาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง พนักงานใหม่รายนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นอย่างมาก แม้จะเจออุปสรรคในการทำงานแต่ก็ไม่ยอมแพ้ พยายามหาวิธีแก้ไขจนสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ การกระทำดังกล่าวทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่างประทับใจในตัวพนักงานใหม่รายนี้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือและสอนงานให้

2. เข้าหาหัวหน้า/พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเพื่อถาม

เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ เราควรแสดงออกอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ไม่ควรกลัวที่จะถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งมีปัญหาในการทำงานบางอย่าง พนักงานรายนี้ไม่ได้เก็บปัญหาไว้คนเดียว แต่ได้เข้าหาหัวหน้างานเพื่อขอคำแนะนำ หัวหน้างานได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานรายนี้อย่างละเอียดจนพนักงานรายนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ การกระทำดังกล่าวทำให้หัวหน้างานรู้สึกชื่นชมในพนักงานรายนี้ที่กล้าที่จะถามและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

3. ได้คำแนะนำแล้วเอาไปทำอย่างจริงจัง

เมื่อเราได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นแล้ว เราควรนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ควรทำแค่เพียงผิวเผินหรือทำตามใจตนเอง เพราะการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอาจทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังได้ 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งได้รับคำแนะนำจากหัวหน้างานให้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอ พนักงานรายนี้จึงตั้งใจฝึกฝนทักษะการนำเสนออย่างจริงจัง โดยฝึกฝนทั้งการเขียนสคริปต์ การซ้อมพูดหน้ากระจก และฝึกพูดต่อหน้าคนอื่น จนสามารถนำเสนองานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ การกระทำดังกล่าวทำให้หัวหน้างานรู้สึกภูมิใจในตัวพนักงานรายนี้ที่ตั้งใจฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ

4. เมื่อทำได้ก็กลับมารายงานผล

เมื่อเราทำตามคำแนะนำของผู้อื่นแล้วสำเร็จลุล่วง เราก็ควรกลับมารายงานผลให้ผู้อื่นทราบเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหม่ พนักงานรายนี้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถส่งโปรเจกต์ให้เสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พนักงานรายนี้จึงกลับมารายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานทราบ หัวหน้างานรู้สึกประทับใจในผลงานของพนักงานรายนี้และชื่นชมในความรับผิดชอบของพนักงานรายนี้

5. เมื่อทำไม่ได้ก็กลับมาถามหาข้อควรปรับปรุง

เมื่อเราทำตามคำแนะนำของผู้อื่นแล้วยังไม่สำเร็จ เราก็ไม่ควรยอมแพ้ แต่ควรกลับมาถามหาข้อควรปรับปรุงจากผู้อื่นเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งได้รับมอบหมายให้เขียนบทความ พนักงานรายนี้พยายามเขียนบทความหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถเขียนได้ตามที่หัวหน้างานต้องการ พนักงานรายนี้จึงกลับมาถามหาข้อควรปรับปรุงจากหัวหน้างาน หัวหน้างานได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานรายนี้จนพนักงานรายนี้สามารถเขียนบทความได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ การกระทำดังกล่าวทำให้หัวหน้างานรู้สึกภูมิใจในตัวพนักงานรายนี้ที่ตั้งใจปรับปรุงตนเองจนประสบความสำเร็จ

6. ใช้เวลา 80% ถึงเป้า KPI ที่เหลือไปพัฒนาตน

นอกจากการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดแล้ว เราควรแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปพัฒนาตนเองด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งมีเป้าหมายในการทำงานให้ได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้ พนักงานรายนี้จึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ พนักงานรายนี้จึงแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปเรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะการนำเสนอ เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. อาสารับมอบหมายงานแม้งานล้นมือ

การอาสารับมอบหมายงานเพิ่มเติมนั้นแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการทำงาน 

ตัวอย่างเช่น พนักงานรายหนึ่งมีงานประจำอยู่แล้ว แต่พนักงานรายนี้ก็ยังอาสารับมอบหมายงานใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพราะต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโตในสายงาน การกระทำดังกล่าวทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่างประทับใจในตัวพนักงานรายนี้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานรายนี้

หากเราปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้ว ย่อมทำให้ผู้อื่นรู้สึกประทับใจและเต็มใจที่จะเมตตาสอนงานให้เราจนเก่งได้