ทำงานกับคนเก่งปัญหาหรือโอกาส

ในการทำงานของ Knowledge Workers 

เราจะพบเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารสามกลุ่ม

– คนเก่งมาก 

– คนเก่งปานกลาง 

– คนเก่งน้อย

Knowledge Workers ที่ได้ทำงานกับผู้บริหารที่เป็นคนเก่ง 

มีอยู่สามกลุ่มคือ

1. ถูกใช้งานบ่อยจนเก่งตาม ส่วนใหญ่มีทัศนคติดีและศักยภาพสูง ในที่สุดจะเก่งเร็ว

2. ถูกใช้งานบ่อยช่วงแรก และพยายามหนี เพราะไม่สนุก ยาก ในที่สุดก็พัฒนาฝีมือปานกลาง 

3. ถูกใช้งานไม่บ่อย และไม่ถูกใช้งานอีกเลย เพราะไม่ทุ่มเทเท่าที่ควร

น่าเสียดายคนในกลุ่มที่สองและสาม 

ซึ่งมักจะ “หนี” คนเก่ง ที่มีลักษณะดังนี้

ก. คาดหวังสูงมากเกินบรรทัดฐานของคนทั่วไป

ข. มีพลังมาก คิดและทำ ได้มากกว่าคนทั่ว ๆ ไป

ค. มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ

ง. อัตตาสูง จนทำให้คนส่วนใหญ่อึดอัดด้วย

จ. กดดันต้องการความสำเร็จ ที่ดูแทบไม่มีเหตุมีผล

อย่างไรก็ตามหากใครที่รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาตนเอง

เมื่อมีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งแล้ว อย่าหนี เพราะคนเก่งมีน้อย

หากหมั่นสังเกตมองหาจุดแข็งของเขาแล้วเรียนรู้จากเขา เราจะเก่งขึ้นในเวลาอันสั้น

เทคนิคในการสังเกตคือ ตั้งคำถามให้เป็น

1. เขาวางแผนอย่างไรก่อนลงมือทำ

2. เขามีหลักคิดอย่างไร ในขณะลงมือทำ

3. เขามีลำดับและขั้นตอนการทำอย่างไร

4. เมื่อทำเสร็จแล้วเขาทำอย่างไร 

5. เราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไร ให้เราเก่งขึ้น 

6. เราจะระวัง ไม่นำด้านลบของเขา มาใช้ได้อย่างไร