ทักษะการโค้ช จริง ๆ แล้วเขาทำกันอย่างไร

CEO บริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งถามผมว่า

“ถามจริง ๆ เถอะคุณเกรียงศักดิ์ ทักษะการโค้ชนะ จริง ๆ แล้วเขาทำกันอย่างไรครับ”

ผมจึง List ตารางขึ้นมา โดยที่ตารางแรกเป็น  “ขั้นตอน” มีดังนี้

1. การสร้างความเป็นกันเอง

2. การสังเกต

3. การฟัง

4. การถาม

5. การพูด

6. การแนะนำตัว

7. Empathy

8. อื่น ๆ

ในตารางที่สอง จะเป็นคำอธิบาย ขยายความแต่ละขั้นตอนว่า…

มี ทักษะ / พฤติกรรม / การกระทำ / การแสดงออก อย่างไร

เพื่อให้เห็นภาพ พวกเราลองดูในตารางของโพสต์นี้ครับ

หลังจากนั้น

ผมจึงลองสาธิตการโค้ช CEO โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ด้วยชุดคำถามจากหนังสือ Love and Work ของ Marcus Buckingham

1. สัปดาหที่ผ่านมา งานที่คุณทำมีอะไร

2. สัปดาห์ที่ผ่านมา งานที่คุณทำด้วยความชอบ (งานที่ถนัด / งานที่ใช้จุดแข็ง) คืองานอะไร

3. สัปดาห์ที่ผ่านมา งานที่คุณทำ แต่ไม่ชอบ (งานที่ถนัดน้อย / งานที่เป็นจุดอ่อน) คืองานอะไร 

4. สัปดาห์หน้า ลำดับความสำคัญ ของงานคุณ คืออะไร 

5. สัปดาห์หน้า คุณต้องการการสนับสนุนอะไร จากหัวหน้า

หลังจากนั้น ให้ CEO ลองทวนว่า ผมทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร

สุดท้าย ผมจึงให้การบ้าน CEO 

ไปลองทำแบบนี้กับ C-Level หนึ่งคน 

แล้วนำผลกลับมาคุยกันในครั้งต่อไป

เท่านี้ CEO ท่านนั้นก็เริ่มเข้าใจเรื่อง Coaching

ที่สำคัญได้ลองฝึก 

และมีการติดตามผลด้วย

ลองนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมดูครับ