จัดการกับการสื่อสารที่ล้มเหลว

“Communication breakdown” การสื่อสารที่ล้มเหลว หมายถึง 

การสื่อสารที่ไม่สำเร็จหรือไม่เป็นผล 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ 

โดยจะมีผลกระทบต่อ ผลงาน ความสัมพันธ์ หรือผลกระทบแบบลูกโซ่อื่น ๆ ตามมา

สาเหตุของการสื่อสารไม่สำเร็จมีดังนี้:

1. ภาษาและคำศัพท์: การใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือไม่เข้าใจเท่ากัน

2. ปัญหาทางเทคนิค: เช่น การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีแต่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์

3. ความเข้าใจผิด: บางครั้งผู้ฟังอาจเข้าใจข้อความไม่ตรงกับที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อไป

4. ปัจจัยทางอารมณ์: เช่น ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่อบุคคลอื่น

5. ความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร: เช่น ไม่มีการระบุเป้าหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจน

6. ปัจจัยทางวัฒนธรรม: ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเข้าใจในแง่นี้

แนวทางป้องกันการสื่อสารไม่สำเร็จ:

a. รู้จักและเข้าใจผู้รับสาร: ต้องเข้าใจว่าผู้รับสาร มีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างไร

b. ใช้ภาษาที่เหมาะสม: คำศัพท์และการนำเสนอควรเป็นสิ่งที่ผู้รับสารสื่อสารเข้าใจได้

c. ขอคำติชม: หลังจากสื่อสารเสร็จแล้ว ขอคำติชมเพื่อรับรู้ว่าความสื่อสารได้ผลหรือไม่

d. ฝึกการฟัง: การฟังคือส่วนสำคัญของการสื่อสาร ฝึกในการฟังและตอบสนอง

e. สร้างความเป็นกันเอง: การสื่อสารด้วยความเป็นกันเองสามารถลดปัญหาทางอารมณ์และความเข้าใจผิดได้

ข้อควรระวัง:

ก. หลีกเลี่ยงการมีความคิดอคติ หรือมีทัศนคติเป็นฝ่ายเดียว

ข. หากต้องการสื่อสารเรื่องสำคัญ ควรตรวจสอบว่าข้อความถูกสื่อสารและเข้าใจถูกต้อง

ค. หลีกเลี่ยงการสื่อสารในช่วงที่มีความรู้สึกเครียดหรือปกคลุมด้วยอารมณ์

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการการฝึกฝน

และความรับผิดชอบจากทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสารสื่อสาร