จะรู้ได้อย่างไรว่าเรา Culture Fit กับองค์กรใหม่

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ความเชื่อ คุณค่า ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อทุกแง่มุมของการทำงาน ตั้งแต่วิธีการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปจนถึงเป้าหมายขององค์กร

คนเก่งจากองค์กรหนึ่งอาจไม่เก่งเมื่อไปอยู่อีกที่หนึ่ง หนึ่งในสาเหตุอาจเป็นเพราะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่ใหม่ไม่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

บางคนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวสูง จึงสามารถประสบความสำเร็จได้โดยอาจต้องใช้เวลามากขึ้นบ้าง บางคนวัฒนธรรมองค์กรกับตัวตนของเขาแตกต่างกันมาก ก็อาจจะต้องใช้เวลานาน หรือไม่ก็ต้องแยกทางกันไป

ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใด ๆ เราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามี Culture Fit กับองค์กรเพียงใด

แนวทางตรวจสอบ Culture Fit

มีแนวทางตรวจสอบ Culture Fit หลายวิธี ในที่นี้จะขอนำเสนอแนวทางบางประการ ดังนี้

1. จากการสังเกตคนที่สัมภาษณ์เรา

2. จากการสังเกตข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

3. จากการสังเกตพฤติกรรมคนในองค์กร

4. จากการสอบถามพนักงานขาย

5. จากการสอบถามคนที่กำลังทำงาน

6. จากการสอบถามคนที่เคยทำงานมาก่อน

7. จากการสอบถาม Suppliers

1. สังเกตคนที่สัมภาษณ์เรา

ในระหว่างการสัมภาษณ์ เราควรสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของคนที่สัมภาษณ์เรา ว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรแบบใด ตัวอย่างเช่น หากคนที่สัมภาษณ์เราเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องเวลาและกฎระเบียบ เราก็อาจคาดหวังว่าองค์กรนี้จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกัน

2. สังเกตข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

เราสามารถตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร

3. สังเกตพฤติกรรมคนในองค์กร

หากมีโอกาสได้พูดคุยกับคนในองค์กร เราควรสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของพวกเขา ว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรแบบใด ตัวอย่างเช่น หากคนในองค์กรพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและนอบน้อม เราก็อาจคาดหวังว่าองค์กรนี้จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว

4. สอบถามพนักงานขาย

พนักงานขายมักมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและคนในองค์กรมากกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. สอบถามคนที่กำลังทำงาน

คนที่กำลังทำงานในองค์กรสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้โดยตรงและทันสมัยที่สุด

6. สอบถามคนที่เคยทำงานมาก่อน

คนที่เคยทำงานมาก่อนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่กว้างขวางกว่า ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

7. สอบถาม Suppliers

Suppliers มักมีปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรเป็นประจำ ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

สรุป

วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงาน ดังนั้น เราจึงควรตรวจสอบ Culture Fit ให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใด ๆ