งานเยอะมากจะจัดการอย่างไรดี

1. ปัญหา

2. ข้อสังเกต

3. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

4. เก็บข้อมูล

5. ลงมือแก้ไขทีละสาเหตุ

6. ติดตามประเมินผล และปรับแผน

7. บันทึกต่อยอด เป็นการจัดการองค์ความรู้

1. ปัญหา

งานเยอะมาก ในที่นี้คือ เรามีปริมาณงานมากกว่าทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องเวลา 

โดยมีลักษณะต่อเนื่องเป็น เดือน / ไตรมาส / ปี

และส่งผลกระทบกับด้านอื่นของชีวิต

2. ข้อสังเกต

หากมีคนบอกว่า เรางานเยอะเกินควรต่อเนื่อง มากกว่าสองคนขึ้นไป

แสดงว่า เราอาจจะต้องมาพิจารณาตัวเองกันหน่อย

3. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (อาจจะ 1 สาเหตุ หรือผสมกันมากกว่า 1 ก็ได้)

ก. เราทำงานไม่เป็น

ข. เราไม่ได้มอบหมายงาน

ค. เรามอบหมายงานไม่ดี

ง. เรามีลูกน้องไม่เก่งมาก

จ. เราแย่งงานคนอื่นมาทำโดยไม่รู้ตัว

ก่อนจะลงมือแก้ไขให้เราลอง

4. เก็บข้อมูล

โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สังเกตตัวเองในแต่ละวัน ด้วยการตอบคำถามว่า

a. มีงานอะไรที่เราทำ แต่ไม่ใช่งานของเรา แต่เราชอบทำ

b. มีงานอะไรที่เราทำ เพราะว่าเรามอบหมายงานไม่ดี

c. มีงานอะไรที่เราทำ เพราะว่าลูกน้องเราควรทำ แต่ทำได้ไม่ดี

d. มีงานอะไรที่เราทำ แล้วใช้เวลามากกว่าที่ควร

e. มีงานอะไรที่เราทำ แต่ไม่มีคุณค่ากับใครเลย 

เมื่อครบสัปดาห์ แล้วสรุปผลจากการเก็บข้อมูลของเรา

ว่ามีสาเหตุใดบ้าง แล้วลงมือจัดการ

5. ลงมือแก้ไขทีละสาเหตุ ตามลำดับ

6. ติดตามประเมินผล และปรับแผน ตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. บันทึกต่อยอด เป็นการจัดการองค์ความรู้