งานของผู้บริหารคืออะไร

หน้าที่ของผู้บริหาร คือบริหารผลงานของทีมงาน

หมายถึงการทำงานให้สำเร็จผ่านคนหลายคน

ไม่ใช่ทำงานให้สำเร็จโดยลำพังคนเดียว

ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ในทุก ๆ เรื่อง  แต่ต้องรู้ใน เรื่องที่ต้องรู้…

ผู้บริหารที่เก่งคือคนที่มองออกว่าเรื่องที่ต้องรู้ 

ในแต่ละบริบทคือเรื่องอะไรบ้าง 

และเลือกการจัดการให้เหมาะแต่ละบริบท

เลือกการจัดการหมายถึงอะไร

– จัดลำดับงานสำคัญให้สอดคล้องยุทธศาสตร์

– แก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูล/วิจารณญาณ/ประสบการณ์ ของผู้ที่ควรเกี่ยวข้อง

– ตัดสินใจ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีโอกาสถูกมากกว่าผิด

– วางแผน โดยคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

– ทำงานที่ทำเพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของเรา 

– มอบหมายงานต่าง ๆ ให้คนที่เหมาะที่สุด (ไม่ใช่ทำเองทุกงาน)