คู่มือการรับมอบหมายงาน 4 ระดับ

ก. การรับมอบหมายงานมี 4 ระดับคือ  

1. ระดับพื้นฐาน 2. ระดับกลาง 3. ระดับสูง 4. ระดับยอดเยี่ยม

ข. นิยามของแต่ละระดับคืออะไร

ค. ตัวอย่างในแต่ละระดับเป็นอย่างไร

ง. ตัวอย่างมอบหมายงานพนักงานใหม่ถ่ายสำเนาเอกสาร

การรับมอบหมายงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง และมันควรจะเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ 

การรับมอบหมายงานสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับ ดังนี้:

. นิยามของแต่ละระดับคืออะไร

. ตัวอย่างในแต่ละระดับเป็นอย่างไร

1. ระดับพื้นฐาน

นิยาม: การรับมอบหมายงานในระดับนี้คือการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

ตัวอย่าง: ถ้าได้รับมอบหมายให้ทำรายงานการขาย คุณจะทำเพียงแค่รายงานตามข้อมูลที่มี ไม่มีการวิเคราะห์หรือเสนอแนวทางใด ๆ

2. ระดับกลาง

นิยาม: การรับมอบหมายงานและทำเพิ่มเติมบ้าง อาจจะมีการวิเคราะห์หรือปรับปรุงงานในระดับหนึ่ง

ตัวอย่าง: ถ้าได้รับมอบหมายให้ทำรายงานการขาย คุณอาจจะเพิ่มการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับรายงาน

3. ระดับสูง

นิยาม: การรับมอบหมายงานและทำอย่างเต็มที่ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงงานอย่างละเอียด

ตัวอย่าง: ถ้าได้รับมอบหมายให้ทำรายงานการขาย คุณจะทำการวิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ และอาจจะเสนอแนวทางหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขาย

4. ระดับยอดเยี่ยม

นิยาม: การรับมอบหมายงานและทำอย่างเกินความคาดหวัง มีการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าที่ไม่ได้คาดหมายไว้

ตัวอย่าง: ถ้าได้รับมอบหมายให้ทำรายงานการขาย คุณไม่เพียงแค่ทำรายงานและวิเคราะห์ แต่ยังสร้างเครื่องมือหรือโมเดลที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายในอนาคต หรืออาจจะเสนอแนวทางการขายที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

. ตัวอย่างมอบหมายงานพนักงานใหม่ถ่ายสำเนาเอกสาร

สมมติว่าเรามอบหมายงานให้พนักงานใหม่ไปถ่ายสำเนาเอกสาร

รายงานการขายของเดือนที่แล้วมาให้ หากจะยกตัวอย่างใน 4 ระดับ จะเป็นดังนี้

1. ระดับพื้นฐาน

ตัวอย่าง: พนักงานใหม่ไปถ่ายสำเนาเอกสารรายงานการขายแล้วนำมาให้คุณ โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเอกสาร

2. ระดับกลาง

ตัวอย่าง: พนักงานใหม่ไปถ่ายสำเนาเอกสาร และตรวจสอบว่าเอกสารถ่ายสำเนาครบถ้วนและชัดเจน หลังจากนั้นจึงนำมาให้คุณ

3. ระดับสูง

ตัวอย่าง: พนักงานใหม่ไปถ่ายสำเนาเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และยังจัดเอกสารให้เป็นเล่ม พร้อมทั้งสรุปข้อมูลหลัก ๆ จากรายงานการขายในเดือนที่แล้ว แล้วนำมาให้คุณ

4. ระดับยอดเยี่ยม

ตัวอย่าง: พนักงานใหม่ไปถ่ายสำเนาเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเอกสารให้เป็นเล่ม และสรุปข้อมูลหลัก ๆ จากรายงานการขาย นอกจากนี้ยังสร้างแผนภูมิหรือกราฟเพื่อแสดงแนวโน้มหรือข้อมูลสำคัญ แล้วนำทั้งหมดมาให้คุณพร้อมทั้งเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการขายในเดือนถัดไป