ความกังวลใจของ Knowledge Workers

ความกังวลใจของ Knowledge Workers ในขณะนี้น่าจะมีอะไรบ้าง

ก. ความมั่นคงในงานของเราเป็นอย่างไร

ข. งานเครียดมากขึ้น เราจะจัดการอย่างไร

ค. แผนงานในปีนี้จะเป็นอย่างไร

ง. เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่างไร

จ. เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของฉันอย่างไร

ฉ. เราจะโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

ช. เราจะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราควรจะจัดการความกังวลใจที่ถาโถมเข้ามาอย่างไรดี

1. แยกแยะให้ออกว่า ปัญหาไหนควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้

2. ไม่เครียดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ เท่าที่จะทำได้

3. จัดลำดับให้ออกว่างานไหนควรมา ก่อน-หลัง

4. รู้ว่าเราเลือกสถานการณ์ไม่ได้ แต่เลือกทัศนคติบวกได้

5. ทุกปัญหามีทางออก เพียงแต่ต้องหาให้เจอในเวลา

6. รู้ว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีมาก/มีน้อย เดี๋ยวก็ผ่านไป

7. รู้ว่าเวลาไหนที่เราควรเปิดทางให้คนอื่นที่เหมาะกว่าเรา

หากเราทบทวนตัวเองดี ๆ ว่า

a. บทบาทหน้าที่ของเราคืออะไร

b. ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

c. เขาคาดหวังอะไรจากเรา

d. เราทำในสิ่งที่ควรทำเต็มที่หรือยัง

e. สุดท้ายเราควรจะทำต่อไปหรือไม่

หากเราตอบข้อ a.-d. ได้ถูกต้อง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าเราควรทำต่อไป

เราก็ทำต่อไปให้เต็มที่

หากเราตอบข้อ a.-d. แล้วรู้สึกไม่แน่ใจ

คำถามที่เราควรตอบคือ ข้อ e. 

เราอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป

ถึงเวลาที่เราจะเปิดทางให้คนอื่นแล้ว

หากเราไม่ยึดติด เราก็จะไม่เครียดอีกต่อไป