คนพูดเก่ง พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น

คนพูดมากมีเยอะ คนพูดเก่งมีน้อย
แต่ว่า เรามักจะได้ยินคนบอกคนที่ “พูดมาก” ว่า “คุณพูดเก่งนะ”

การพูดมากไม่ใช่การพูดเก่ง

แล้วคนพูดเก่งเป็นอย่างไร
คนพูดเก่ง พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ มักจะ…

พูดให้เข้าใจยาก ในเวลาอันสั้น
พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันยาว

ส่วนใหญ่ มาจากความตั้งใจดีของคนพูด

พูดให้เข้าใจยาก เพราะใช้ศัพท์เทคนิค และไม่ได้เตรียมการพูดด้วยการเรียบเรียงก่อน
พูดโดยใช้เวลาอันยาว เพราะพยายามอธิบายมากเกินไป

มีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เรา พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น ดีขึ้น

 1. สังเกตก่อนว่าบริบทผู้ฟังคืออะไร
 2. ฟังอย่างตั้งใจเพื่อประเมินจริตเขา
 3. ใช้เทคนิค ABC เรียบเรียงการพูดในใจ
  A = Audience ผู้ฟังคือใคร
  B = Benefit ประโยชน์ที่เขาจะได้คืออะไร
  C = Consequence ผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดคืออะไร
 4. เลือกพูดให้ตรงประเด็น ไม่ต้องพูดทุกเรื่อง
 5. ตอบคำถามโดยคำนึงถึง ABC
 6. ประเมินตนเองหลังพูดจบ เพื่อปรับปรุง