คนทำงานเป็นทีมไม่เก่งควรทำอย่างไร

หากคุณเป็นพนักงานระดับปฎิบัติการ และเคยมีคนอย่างน้อยสองคนบอกคุณว่า 

“คุณเป็นคนทำงานเป็นทีมไม่เก่ง”

คุณควรรีบพัฒนาตนเองโดยด่วน

การทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน 

องค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานที่ทำงานเป็นทีมไม่เก่งอาจประสบปัญหาหลายประการ เช่น

– ถูกมองว่าเป็นภาระของทีม

– ถูกมองข้ามในโอกาสต่าง ๆ

– ไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้

หากพบว่าตัวเองเป็นคนทำงานเป็นทีมไม่เก่ง ควรรีบพัฒนาตนเองโดยด่วน ดังนี้

1. ค้นหาสาเหตุ

สิ่งแรกที่ควรทำคือค้นหาสาเหตุว่า

ทำไมถึงเป็นคนทำงานเป็นทีมไม่เก่ง 

สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น

– ขาดทักษะการสื่อสาร

– ขาดทักษะการปรับตัว

– ขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เมื่อทราบสาเหตุแล้วจึงจะสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด

2. เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม

มีหนังสือ บทความ และหลักสูตรมากมายที่สอนเกี่ยวกับทักษะการทำงานเป็นทีม 

สามารถหาข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมได้ 

ตัวอย่างทักษะการทำงานเป็นทีมที่สำคัญ ได้แก่

– การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

– การรับฟังอย่างตั้งใจ

– การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

– การแบ่งปันความคิดเห็น

– การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

3. ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม

การเรียนรู้ทักษะอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 

ต้องฝึกฝนทักษะในการทำงานเป็นทีมด้วย 

สามารถทำได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

– โครงการกลุ่ม

– กิจกรรมอาสาสมัคร

– กิจกรรมชมรม

การฝึกฝนจะช่วยให้เกิดความชำนาญและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

หากรู้สึกว่าไม่สามารถพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมได้ด้วยตัวเอง 

อาจขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น

– เพื่อนร่วมงาน

– หัวหน้างาน

– โค้ช

– พี่เลี้ยง

ผู้อื่นอาจให้คำแนะนำหรือแนวทางในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมได้

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม 

แต่หากตั้งใจทำก็สามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอน 

การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถทำงานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้