การโค้ช 3 ระดับคืออะไรมีลักษณะอย่างไร

ความสามารถในการโค้ชมีกี่ระดับ 

และแต่ละระดับ มีลักษณะอย่างไร

จากแระสบการณ์การโค้ชผู้บริหารมา 20 ปี

ผมคิดว่า มีสามระดับคือ 

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับต้น

ทำตามขั้นตอนพื้นฐานการโค้ชได้ครบคือ

1. สร้างความไว้วางใจ 

2. สังเกต 

3. ฟัง

4. ถาม 

5. ให้ Feedback

6. ให้มุมมอง

ระดับกลาง

ทำตามขั้นตอนพื้นฐานการโค้ชได้ครบ 6 ขั้นติน

และสามารถตั้งคำถามให้เกิดปัญญาได้มากขึ้น

ระดับสูง

ทำตามขั้นตอนพื้นฐานการโค้ชได้ครบ 6 ขั้นติน

สามารถตั้งคำถามให้เกิดปัญญาได้มากขึ้น

และ Feedback ระดับอัตตาที่ไม่เหมาะสมให้รับฟังได้

แต่ละระดับ ควรจะมีประสบการณ์กี่ปี

ผม Guesstimate ว่า

ระดับต้น อยู่ในช่วง 5-7 ปี

ระดับกลาง อยู่ในช่วง 8-15 ปี

ระดับสูง อยู่ในช่วง 10-20 ปี

ความแตกต่างของช่วงเวลาแต่ลละช่วง น่าจะขึ้นอยู่กับ

ความตระหนักรู้ในตนเอง 

Feedback from Coachees

Feedback and Coaching from Mentor