การสอนงานแบบ OJT สำคัญอย่างไร

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเป็นหลัก 

มากกว่าการฝึกฝนทักษะการทำงานจริง 

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ย่อมยังมีทักษะการทำงานที่จำเป็นไม่เพียงพอ 

จำเป็นต้องได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ในองค์กร 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนงานแบบ On the job training (OJT) 

เป็นวิธีการฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

โดยให้พนักงานได้เรียนรู้งานจริงจากการทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์ 

โดยผู้สอนงานจะทำหน้าที่แนะนำ สาธิต และติดตามประเมินผลการทำงาน

การสอนงานแบบ OJT มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพนักงานใหม่ 

เพราะเป็นโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะการทำงานที่จำเป็นในสายงานของตน 

เช่น ขั้นตอนการทำงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ การสอนงานแบบ OJT ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย ดังนี้

เป็นวิทยาทาน: การสอนงานแบบ OJT เป็นโอกาสที่ผู้สอนงานจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการให้ทานที่มีคุณค่า โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวของมาบริจาค

เกิดความปิติ: เมื่อผู้สอนงานเห็นพนักงานใหม่สามารถทำงานได้สำเร็จ ย่อมเกิดความรู้สึกปิติยินดี เพราะถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของทั้งผู้สอนงานและพนักงานใหม่

ลดความสูญเสียขององค์กร: การสอนงานแบบ OJT ช่วยลดโอกาสที่พนักงานใหม่จะเกิดความผิดพลาดในการทำงาน จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมทั้งลดอัตราการลาออกจากกงานของพนักงานได้ด้วย

ประสบความสำเร็จมากขึ้นในระยะยาว: พนักงานใหม่ที่ได้รับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จมากขึ้นในระยะยาว

สร้างความยั่งยืนให้องค์กร: การสอนงานแบบ OJT เป็นการส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง ทำให้องค์กรสามารถรักษาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไป “จากรุ่นสู่รุ่น”

ตัวอย่างการสอนงานแบบ OJT เช่น

– การสอนพนักงานใหม่ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน

– การสอนพนักงานใหม่ให้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า

– การสอนพนักงานใหม่ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

– การสอนพนักงานใหม่ให้ทำงานเป็นทีม

– การสอนพนักงานใหม่ให้รู้จักวัฒนธรรมองค์กร

การสอนงานแบบ OJT ควรทำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน