การประเมินผลงานปลายปีในระบบ Matrix

Knowledge Workers หลายคนทำงานในโครงสร้างแบบ Matrix หรือ แบบ Project
โดยมีหัวหน้า หรือ Team Leaders หลายคน พร้อม ๆ กัน
เช่น อาจจะทำงานสนับสนุน 4 TeamLeaders / Project Managers

แต่ว่าเมื่อถึงเวลาประเมินผลงานปลายปี
คนประเมินผลงานเขาอาจมีคนเดียวที่ขึ้นตรง
โดยที่คนที่ประเมินหลักมักจะขอความเห็นจาก Leaders / Managers คนอื่น ๆ ประกอบ

ดังนั้น ก่อนประเมิน เราต้องให้แน่ใจว่า เมื่อถึงเวลาประเมิน เราได้ทำสิ่งเหล่านี้

 1. สร้าง Portfolio ของผลงาน:
  คุณควรสร้าง Portfolio หรือสรุปผลงานที่ได้ทำให้กับทุก ๆ Team ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจน
 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:
  สื่อสารสองทางกับผู้ประเมินผลงานหลัก เพื่อให้เข้าใจถึงความคาดหวัง และเพื่อให้ผู้ประเมินผลงานรับรู้ถึงความสำเร็จในงานอื่น ๆ ที่เขาได้รับมอบหมาย เป็นระยะ หากทำได้ควรใช้ email เพื่อให้มี Record อ้างอิง
 3. ขอ Feedback จาก Team Leaders อื่น ๆ:
  ถ้าเป็นไปได้ ขอ Feedback หรือข้อมูลประเมินผลงานจาก Team Leaders อื่น ๆ แล้วนำเสนอประกอบในการประเมินผลงาน
 4. อ้างอิง KPIs ที่ใช้จริง:
  อ้างอิงตัวชี้วัด (KPIs) ที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได้ในทุก Team ที่ทำงาน
 5. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประเมิน:
  นอกจากผลงานที่ดีแล้ว ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประเมินผลงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันเป็นระยะ
 6. การนำเสนอผลงาน:
  เมื่อถึงเวลาประเมินผลงาน ให้เตรียมการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่สามารถโน้มน้าวใจและแสดงถึงคุณค่าของเขาได้
 7. ใช้เวลาทบทวนตนเอง:
  หลังจากการประเมินผลงาน ไม่ว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร ให้ใช้เวลาสะท้อนความคิดและปรับปรุงตนเอง นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

การทำงานในโครงสร้างแบบนี้ ต้องบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนพร้อม ๆ กัน
ต้องใช้ทักษะในการจัดการที่ยอดเยี่ยม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ลองนำคำแนะนำชุดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละคนดูครับ