การบริหารระดับอัตตาให้เหมาะสม (Healthy Ego)

1. Healthy Ego  คืออะไร

2. มีประโยชน์อย่างไร

3. มีวิธีการอย่างไร

4.Healthy Ego ตัดสินจากอะไร

5. เราจะตรวจสอบได้อย่างไร

1. Healthy Ego  คืออะไร

Healthy Ego ความมั่นใจในตนเองที่เหมาะสม 

คือ คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงการมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง

ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลย์ 

ไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นหยิ่ง

หรือไม่ต่ำเกินไปจนกลายเป็นความขาดความมั่นใจ 

ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละบริบท

2. มีประโยชน์อย่างไร

1. เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้เขาเชื่อมั่นและไว้วางใจมอบหมายงานภารกิจสำคัญให้กับเราในอนาคต

2. การตัดสินใจที่ดี: คนที่มี Healthy Ego มักจะตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะพวกเขาเชื่อในความสามารถของตนเอง

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี: ความมั่นใจที่เหมาะสมช่วยในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

4. ลดความเครียด: การมีความมั่นใจในตนเองช่วยลดความเครียดและความกังวล

3. มีวิธีการอย่างไร

1. การตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง: ให้ความสำคัญกับความสามารถและความดีของตนเอง

2. การฟัง: ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับปรุงตนเอง

3. การตั้งเป้าหมายและประเมินผล: ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและประเมินผลเพื่อปรับปรุง

4. Healthy Ego ตัดสินจากอะไร

1. ความสมดุลย์: ก. บริบทของสังคมที่เราอยู่ และ ข. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น: ถ้าคนรอบข้างรู้สึกสบายใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ

3. ความสามารถในการรับความคิดเห็น: ความสามารถในการรับฟังและปรับปรุงจากความคิดเห็นของผู้อื่น

5. เราจะตรวจสอบได้อย่างไร 

เราสามารถตรวจสอบระดับอัตตาเราว่าสอดคล้องกับ

ก. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข. ในบริบทนั้น ๆ 

ซึ่งสามารถทำได้โดย

1. การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ คนว่า 

“คุณคิดว่าการแสดงออกในเรื่อง…ของเรา เหมาะสม/ต่ำไป/สูงไป” 

2. หากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าสองคนขึ้นไป เช่นหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน 

บอกแบบแผน (Pattern) ที่คล้าย กันว่า 

เราแสดงระดับอัตตา “ตำ่ไป” หรือ “สูงไป” ในเรื่องใด 

3. เราก็ควรกลับมาปรับการแสดงออกของเรา

4. หลังจากนั้น ผ่านไประยะหนึ่งลองสอบถาม Feedback อีกครั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เคยให้ข้อมูลที่เป็น Pattern ที่เราควรปรับ 

5. หากเขาบอกว่า “เราแสดงออกได้เหมาะสมแล้ว ก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น”

6. หากเขาบอกว่า “ยังไม่เหมาะสม” 

ก็อาจจะขอคำแนะนำจากเขาว่า “เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมอีก” 

หรือ หารือกับ หัวหน้า / กัลยาณมิตร / พี่เลี้ยง / โค้ช เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

Healthy Ego เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในงานของคุณ 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านการนำทีม การสื่อสาร หรือการพัฒนาคนอื่นให้เติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น