การติดตามงานแบบมืออาชีพ

หัวหน้า มีหน้าที่บริหารผลงานผ่านคนอื่น
การบริหารงานผ่านคนอื่น ต้องมอบหมายงานดี
และติดตามงานได้ดี

แต่ว่าการติดตามงาน ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ
หลายคนยังทำได้ไม่ดี

การติดตามงานของหัวหน้างานส่วนใหญ่
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

 1. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี และความสัมพันธ์ไม่ดี
 2. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี แต่ความสัมพันธ์ไม่ดี
 3. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี แต่ความสัมพันธ์ดี
 4. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี และความสัมพันธ์ดี
 5. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี และความสัมพันธ์ไม่ดี
  สาเหตุ: ไม่รู้วิธีการ และไม่เข้าใจจริตคนทำงาน
 6. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี แต่ความสัมพันธ์ไม่ดี
  สาเหตุ: รู้วิธีการ แต่ไม่เข้าใจจริตคนทำงาน
 7. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี แต่ความสัมพันธ์ดี
  สาเหตุ: ไม่รู้วิธีการ แต่เข้าใจจริตคนทำงาน
 8. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี และความสัมพันธ์ดี
  สาเหตุ: รู้วิธีการ และเข้าใจจริตคนทำงาน

การรู้วิธีการติดตามงาน โดยทั่วไป มีหลักการคือ
a. วางแผน: ตกลงกันก่อนว่า เวลา / ความถี่ / รูปแบบ จะเป็นอย่างไร
b. ลงมือ: ดำเนินตามแผนงาน
c. ประเมินผล: ติดตามว่ามีประสิทธิผลดีเพียงใด
d. ปรับวิธี: รักษาสิ่งที่ดี / เพิ่มหรือลดสิ่งที่ควรปรับ / เริ่มสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติม

การเข้าใจจริตคนทำงาน มีหลักการคือ
a. แต่ละคนมีวิธีที่ตนเองปรารถนาจะถูกติดตามงานต่างกัน
b. สังเกต จากพฤติกรรมอื่นก่อนหน้านั้น / บุคลิกลักษณะ / ภูมิหลัง / แรงจูงใจ
c. ถามตรง “ช่วยเล่าการถูกติดตามงานที่ดีที่สุด ที่เคยมีประสบการณ์ตรง ว่าเป็นอย่างไร”
d. ปรับแผน เมื่อได้ข้อมูลมา ลองประยุกต์ใช้ และปรับแผนเป็นระยะ