Quickwin สร้าง Trust พร้อมการสร้างผลงาน

ผู้บริหารใหม่มักจะมุ่งเร่งสร้างผลงาน จนมองข้ามการสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือพื้นฐานของความไว้วางใจ (Trust)

ความไว้วางใจ คือ ความรู้สึกที่สมาชิกในทีมมีต่อผู้นำ โดยเชื่อว่าผู้นำมีความสามารถและมุ่งมั่นที่จะนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จ 

ซึ่งความไว้วางใจมีความสำคัญต่อภาวะผู้นำเป็นอย่างมาก 

เพราะภาวะผู้นำคือการโน้มน้าวให้คนทุ่มเททำเกินหน้าที่ 

หากทีมไม่ไว้วางใจผู้นำ ผู้นำจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความยากลำบากมากกว่าที่ควร

ดังนั้น ผู้บริหารใหม่จึงควรเร่งสร้าง Trust ไปพร้อม ๆ กันกับ Quickwin เพื่อสร้างผลงาน 

ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

แคร์ทีมงาน ผู้บริหารควรแสดงออกถึงความห่วงใยและใส่ใจทีมงาน รู้จักเข้าใจความต้องการของทีมงาน และให้การสนับสนุนทีมงานอย่างเต็มที่

เป็นคนเก่ง ผู้บริหารควรมีความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย และสามารถเรียนรู้งานได้ไว

การสร้าง Trust สามารถทำได้ด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม เช่น

– ใช้เวลาพูดคุยกับทีมงาน เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจความต้องการ

– ให้คำชมเชยและข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงว่าผู้บริหารเห็นคุณค่าของผลงานและความสามารถของทีมงาน

– ช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงาน เมื่อทีมงานประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ

– ทำตามคำสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อใจว่าผู้บริหารสามารถเชื่อถือได้

การสร้าง Trust ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากผู้บริหารสามารถทำได้ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ตัวอย่างกิจกรรมที่สร้าง Trust

– กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กิจกรรมแชร์ประสบการณ์ กิจกรรมระดมความคิด ฯลฯ

– กิจกรรมพัฒนาทักษะ เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา ฯลฯ

ผู้บริหารควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและความต้องการของทีมงาน เพื่อให้กิจกรรมสามารถสร้าง Trust ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ มีตัวอย่างของผู้บริหาร จากหนังสือ Leading with Questions โดย Michael Marquardt

เล่าว่า เมื่อเควิน  ชารเรอร์  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของบริษัท  แอมเจน  เขาได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 100 ท่านตัวต่อตัว  ทั้ง ๆ ที่เขาเองนั้นเป็นประธานบริษัทฯนี้มากว่าแปดปีแล้วก็ตาม  เขาถามผู้บริหารเหล่านี้เพื่อต้องการให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ  โดยถามว่า

– ท่านคิดว่าองค์กรเราควรรักษาอะไรไว้บ้าง

– ท่านคิดว่าองค์กรเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

– ท่านคิดว่าผมควรจะทำอะไร

– ท่านกลัวว่าผมจะทำอะไร

– มีอะไรอีกที่ท่านอยากจะถามผม

วิธีของคุณเควิน ก็เป็นวิธีสร้าง Trust อีกแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงออกถึงการมีความตั้ใจฟังความคิดของคนทำงาน

สรุป:

Quickwin สร้าง Trust พร้อมการสร้างผลงาน

จึงเป็นเรื่องที่ผู้นำใหม่ควรพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะบริบทครับ