On-the-job Training (OJT) ลงทุนน้อยได้ผลเยอะ

1. OJT คืออะไร

OJT ย่อมาจาก On-the-job training แปลเป็นไทยว่า การฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน 

เป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานจริง ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริง 

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ โดยไม่ต้องออกไปอบรมภายนอก

2. OJT มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับพนักงาน:

– เรียนรู้ทักษะการทำงานจริงที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

– ปรับตัวเข้ากับงานและวัฒนธรรมองค์กรได้รวดเร็ว

– เกิดความมั่นใจและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

– พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

สำหรับองค์กร:

– ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

– พนักงานมีประสิทธิภาพและทำงานได้รวดเร็ว

– ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

– เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน

– ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กร

3. ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก OJT

– คิดว่างานไม่ซับซ้อน Common Sense ใคร ๆ ก็ทำได้ ทำไมต้องสอนกันด้วย

– ความเข้าใจผิด: หลายคนคิดว่า OJT เป็นการโยนงานให้พนักงานใหม่ทำโดยไม่มีการสอน

– การขาดการวางแผน: องค์กรไม่มีระบบและกระบวนการ OJT ที่ชัดเจน

– การขาดเวลาและทรัพยากร: หัวหน้างานไม่มีเวลาหรือความรู้เพียงพอที่จะสอนงาน

– ความกังวล: พนักงานใหม่กังวลว่าจะถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือ

4. OJT มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร

การวางแผน:

– กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม

– วิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น

– เลือกผู้ฝึกสอน

– ออกแบบเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรม

การดำเนินการ:

– แนะนำงานและวัฒนธรรมองค์กร

– สอนงานทีละขั้นตอน

– ให้โอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง

– ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

– ประเมินผลการฝึกอบรม

การติดตามผล:

– ให้การสนับสนุนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

– ประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงโปรแกรม OJT

5. ตัวอย่าง OJT สำหรับพนักงานขายห้างสรรพสินค้า

การฝึกอบรม:

– เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ

– ฝึกฝนเทคนิคการขายและการบริการลูกค้า

– ฝึกฝนการใช้เครื่องคิดเงินและระบบ POS

– เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและนโยบายของห้าง

การฝึกปฏิบัติ:

– สังเกตการทำงานของพนักงานขายที่มีประสบการณ์

– ฝึกฝนการขายสินค้าจริง

– ให้บริการลูกค้า under the supervision of experienced staff

6. ตัวอย่าง OJT สำหรับพนักงานบริการ Call Center

การฝึกอบรม:

– เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ

– ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารและการตอบคำถาม

– ฝึกฝนการใช้ระบบ CRM

– เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท

การฝึกปฏิบัติ:

– สังเกตการทำงานของพนักงาน Call Center ที่มีประสบการณ์

– ฝึกฝนการตอบคำถามลูกค้า

– ให้บริการลูกค้า under the supervision of experienced staff

OJT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน องค์กรควรให้ความสำคัญกับการออกแบบและ implement โปรแกรม OJT ที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงาน

แหล่งข้อมูล

https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/on-the-job-training