Ego สูง: อุปสรรคสู่ความสำเร็จ

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การมี Ego หรือความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งจำเป็น 

แต่หาก Ego สูงจนเกินไป กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ 

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การอธิบายว่า Ego คืออะไร คนที่มี Ego สูงมีพฤติกรรมอย่างไร วิธีตรวจสอบว่าเรามี Ego สูงหรือไม่ และแนวทางพัฒนา Ego ให้เหมาะสม โดยใช้โมเดล 10/20/70

1. Ego คืออะไร

Ego หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวตน มักเกี่ยวข้องกับความมั่นใจในตัวเอง ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตัวเอง คนที่มี Ego สูง มักคิดว่าตนเองเก่ง ฉลาด เหนือกว่าผู้อื่น และต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง

2. พฤติกรรมของคนที่มี Ego สูง

– ชอบพูดถึงตัวเอง ความสำเร็จ และความสามารถของตัวเอง

– ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

– มองโลกในแง่ร้าย

– ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น

– อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์

– ยากที่จะขอโทษ

– ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง

3. วิธีตรวจสอบว่าเรามี Ego สูงหรือไม่

– ลองถามตัวเองว่าตรงกับข้อ 2 หรือไม่

– ถามคนรอบข้างว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรา

– สังเกตว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อถูกวิจารณ์

– สังเกตว่าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

– ลองทำแบบสอบถามทางจิตวิทยาหลาย ๆ แบบ แล้วมองหาแบบแผนในข้อ 2.

4. พัฒนา Ego ให้เหมาะสม

– ฝึกการรับฟัง: ตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ต้องโต้แย้ง

– ฝึกการมองโลกในแง่ดี: มองหาโอกาสจากปัญหา

– ฝึกการขอโทษ: ยอมรับเมื่อเราทำผิดพลาด

– ฝึกการให้เกียรติผู้อื่น: ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

– ฝึกการปล่อยวาง: ไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเอง

– ฝึกการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น: เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

– สังเหตสัดส่วนของการสนทนาว่าเราพูด/ฟัง อย่างไร

5. ประยุกต์ใช้โมเดล 10/20/70 กับการพัฒนา Ego

10%: เรียนรู้จาก การอบรม / E-learning / อ่านหนังสือ / ฟัง Podcast

20%: เรียนรู้จาก Mentor / Coach

70%: เรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น เป็นสมาชิกในโครงการที่เรารู้น้อยที่สุด / อาสาโครงการที่ทำงานกับคนต่างวัย / อาสาทำงานต่างประเทศ / หมุนเวียนไปทำงานที่เรารู้น้อย / ฝึกฟัง 20% / ฝึกการมีสมาธิตามจริตที่เหมาะ