Connect the Dots: ทักษะสำคัญสำหรับ Knowledge Workers ใน HPO

1. Connect the dots ในแง่ของทักษะ คืออะไร

2. ทำไม Knowledge Workers จึงจำเป็นต้องมีทักษะนี้

3. เราจะประยุกต์ใช้ทักษะนี้อย่างไร

4. เราจะพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาด้วยการอ่านหนังสืออะไร

5. เราจะพัฒนาทักษะนี้ด้วยการให้ใครเป็น Mentor หรือ Coach ได้อย่างไร

6. เราจะพัฒนาทักษะนี้ด้วยประสบการณ์อย่างไร โปรดยกตัวอย่างมา 5 ข้อ

7. สำหรับคนที่คิดว่ายากจะพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาควรหาทางออกอย่างไร

1. Connect the Dots ในแง่ของทักษะ คืออะไร

“Connect the Dots” เป็นทักษะที่หมายถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเป็นภาพรวม การ “Connect the Dots” ไม่ใช่เพียงแค่การสังเกตเห็นข้อมูลที่แยกจากกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการตีความและสร้างความเชื่อมโยงที่มีนัยสำคัญระหว่างข้อมูลเหล่านั้น

2. ทำไม Knowledge Workers จึงจำเป็นต้องมีทักษะนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Knowledge Workers จำเป็นต้องสามารถเห็นภาพรวมจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย การมีทักษะในการ “Connect the Dots” จะช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกคนสามารถเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจทิศทางเดียวกัน

3. เราจะประยุกต์ใช้ทักษะนี้อย่างไร

การประยุกต์ใช้ทักษะการ “Connect the Dots” สามารถทำได้โดยการ:

– การวิเคราะห์ข้อมูล: ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมาย

– การระดมความคิด: ใช้เทคนิคการระดมความคิดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลาย

– การสื่อสาร: ฝึกการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

4. เราจะพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาด้วยการอ่านหนังสืออะไร

การอ่านหนังสือที่เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมจะช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้ดี เช่น:

“Thinking, Fast and Slow” โดย Daniel Kahneman

“Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World” โดย David Epstein

“The Art of Thinking Clearly” โดย Rolf Dobelli

“Innovator’s Dilemma” โดย Clayton Christensen

“How to Think Like Leonardo da Vinci” โดย Michael J. Gelb

5. เราจะพัฒนาทักษะนี้ด้วยการให้ใครเป็น Mentor หรือ Coach ได้อย่างไร

การหา Mentor หรือ Coach ที่มีประสบการณ์ในการสร้างความเชื่อมโยงและคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ตัวอย่างเช่น:

– ผู้บริหารที่มีประสบการณ์: ที่สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรและตลาดได้ชัดเจน

– นักวิเคราะห์ข้อมูล: ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

– ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม: ที่สามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้มในอนาคต

การทำงานร่วมกับ Mentor หรือ Coach เหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นวิธีการคิดและการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

6. เราจะพัฒนาทักษะนี้ด้วยประสบการณ์อย่างไร

การพัฒนาทักษะนี้ผ่านประสบการณ์สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้:

– การทำโครงการข้ามสายงาน: เข้าร่วมโครงการที่ต้องทำงานร่วมกับทีมจากแผนกต่าง ๆ เพื่อฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน

– การฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษา: ศึกษากรณีศึกษาที่ซับซ้อนและฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

– การเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือสัมมนา: ที่เน้นการคิดเชิงกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรม

– การเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์: เช่น เกมปริศนาหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์

– การศึกษาจากประสบการณ์จริง: ผ่านการทำงานในโครงการที่ซับซ้อนหรือการแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย

7. สำหรับคนที่คิดว่ายากจะพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาควรหาทางออกอย่างไร

สำหรับผู้ที่คิดว่าการพัฒนาทักษะนี้ยาก ควร:

– เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เริ่มจากการฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งที่ง่าย ๆ และเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ

หาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ: เช่น การเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้หรือการขอคำปรึกษาจาก Mentor หรือ Coach

– ใช้เครื่องมือช่วย: เช่น ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลหรือเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างภาพรวมของข้อมูล

– สร้างนิสัยการคิดเชิงวิเคราะห์: ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ในชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลที่พบเห็น

– ยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมัน: การพัฒนาทักษะนี้ต้องใช้เวลาและความพยายาม การยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันจะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้

– หา Partner ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาเสริม

ทักษะการ “Connect the Dots” เป็นทักษะสำคัญสำหรับ Knowledge Workers ที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการเปลี่ยนแปลง การฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ