6 วิธีที่จะทำให้อยู่ในสายตาผู้บริหารระดับสูง

การเป็นหนึ่งใน Knowledge Workers ที่โดดเด่นในองค์กรชั้นนำ หรือ HPO (High Potential Organization) ซึ่งเต็มไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถนั้น โอกาสในการเติบโตอาจจะจำกัด ดังนั้น การสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำและอยู่ในสายตาของผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ต่อไปนี้คือ 6 วิธีที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้:

1. มุ่งมั่นทำงานให้เหนือมาตรฐาน:

– ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ผลงานที่ยอดเยี่ยม และความทุ่มเท

– มองหาวิธีทำให้ผลงานของคุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร

– นำเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่อุดมคติหรือทฤษฎี 

– ส่งมอบงาน และบริการเกินความคาดหวังของหัวหน้างานอยู่เสมอ

2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร:

– สื่อสารอย่างมืออาชีพ ชัดเจน ตรงประเด็น และ โน้มน้าวอย่างสร้างสรรค์

– นำเสนอข้อมูลและไอเดียของคุณอย่างน่าสนใจ

– ฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะ

– สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญภายในองค์กร

3. แสดงความเป็นผู้นำ:

– ริเริ่ม และรับผิดชอบโครงการสำคัญ

– เป็นพี่เลี้ยง และ โค้ช แบบไม่เป็นทางการ กับพนักงานรุ่นน้อง

– แสดงทักษะและความสามารถในภาวะผู้นำของคุณ

– แสดงความคิดริเริ่ม กล้าคิดกล้าทำ

4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูง:

– หาโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม ไม่รอให้เขาต้องเข้ามาหา

– แสดงให้พวกเขาเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของคุณ

– สร้างความประทับใจด้วยผลงานและทัศนคติที่ดี

– สร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ:

– แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

– พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อองค์กร

– หาโอกาสเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

– แสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าเป็นคนใฝ่รู้และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

6. มั่นใจและกล้าแสดงออก:

– เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

– กล้าแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง

– กล้ารับผิดชอบต่อผลงานของตัวเอง

– กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย

ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือต้องปรับใช้กลยุทธ์เหล่านี้ให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กร หมั่นสังเกตและเรียนรู้จากผู้บริหารระดับสูง และที่สำคัญที่สุดคือ  จงเป็นตัวของตัวเองแสดงความจริงใจและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพยายามและความทุ่มเท คุณจะสามารถสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำและอยู่ในสายตาของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำคุณไปสู่โอกาสในการเติบโตและความสำเร็จใน HPO