10 กิจกรรม/ประสบการณ์ช่วยให้ผู้บริหารลด Micro-management ลงได้

Micro-Management หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานแบบลงรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ผู้บริหารที่ Micro-Manage มักจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของงานอย่างใกล้ชิด สั่งการลูกน้องทุกย่างก้าว ตรวจสอบผลงานบ่อยครั้ง และแทรกแซงการทำงานอยู่เสมอ พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้บริหารเอง ลูกน้อง และองค์กรโดยรวม

10 กิจกรรม/ประสบการณ์ช่วยให้ผู้บริหารลด Micro-management ลงได้

1. ฝึกฝนการเป็นโค้ช: เปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สั่งการ” เป็น “ผู้ให้คำปรึกษา” ฝึกฝนการตั้งคำถามปลายเปิด กระตุ้นให้ลูกน้องคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง

2. มอบหมายงานท้าทาย: มอบหมายงานที่มีความท้าทาย เหมาะสมกับทักษะ และศักยภาพของลูกน้อง กระตุ้นให้พวกเขาพัฒนา เรียนรู้ และเติบโต

3. ลงพื้นที่ทำงาน: ใช้เวลาสังเกตการณ์การทำงานของลูกน้อง พูดคุย รับฟังปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความไว้วางใจ

4. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมาย วัดผล ติดตามผลงาน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคาดหวังที่ชัดเจน ลดความกังวล และความจำเป็นในการ Micro-management

5. เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้: สนับสนุนให้ลูกน้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เข้าร่วมอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเติบโต

6. ให้อำนาจตัดสินใจ: กระจายอำนาจการตัดสินใจให้ลูกน้อง ลดขั้นตอนการอนุมัติ เพิ่มความคล่องตัว และความรับผิดชอบ

7. สร้างระบบการติดตามผล: ออกแบบระบบติดตามผลงานที่มีประสิทธิภาพ วัดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการพัฒนา 而非 การตำหนิ

8. มอบหมายงานเป็นชุด: แบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ มอบหมายให้ลูกน้องแต่ละคนรับผิดชอบ ติดตามผลเป็นระยะ ป้องกันปัญหาการทำงานล่าช้า

9. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม: ส่งเสริมให้ลูกน้องทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ ประสานงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ฝึกปล่อยวาง: เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ไว้ใจลูกน้อง ยอมรับความผิดพลาด มองหาโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาจากข้อผิดพลาด