แนวทางรับลูกน้องใหม่

ในช่วงนี้ หลายองค์กรมีการจ้างพนักงานใหม่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เราจึงควรมีแนวทางในการรับลูกน้องใหม่ที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกน้องใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานและทีมได้อย่างราบรื่น ดังนี้

1. On boarding program ให้ราบรื่น

On boarding program คือ โปรแกรมการต้อนรับและแนะนำงานให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งควรจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบและครอบคลุม เพื่อให้ลูกน้องใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมองค์กร โดยโปรแกรมการต้อนรับควรมีเนื้อหาดังนี้

– แนะนำองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

– แนะนำหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

– แนะนำเพื่อนร่วมงาน

– แนะนำระบบและกระบวนการทำงาน

– ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

2. แนะนำแนวทางการทำงานของทีมเรา

ลูกน้องใหม่ควรได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานของทีมเรา โดยหัวหน้างานควรอธิบายถึงเป้าหมายของทีม บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน ตลอดจนวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในทีม

3. ถามถึงแผนงานอนาคตของเขา

การถามถึงแผนงานอนาคตของลูกน้องใหม่จะช่วยให้เราเข้าใจเป้าหมายและความต้องการในการทำงานของเขา ซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเขาได้อย่างเหมาะสม

4. ถามถึงความถนัดในการทำงานของเขา

การถามถึงความถนัดในการทำงานของลูกน้องใหม่จะช่วยให้เราจัดสรรงานและมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของเขา

5. ถามถึงความถนัดในการเรียนรู้งานใหม่ของเขา

การถามถึงความพนัดในการเรียนรู้งานใหม่ของลูกน้องใหม่จะช่วยให้เราวางแผนในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้กับเขาได้อย่างเหมาะสม

6. แชร์มุมมองของเราให้เขาทราบ

หัวหน้างานควรแชร์มุมมองของเราเกี่ยวกับงาน ทีม และองค์กรให้กับลูกน้องใหม่ทราบ เพื่อให้เขาเข้าใจแนวคิดและแนวทางในการทำงานของเรา

7. แชร์สไตล์การทำงานของแต่ละคนในทีม

การแชร์สไตล์การทำงานของแต่ละคนในทีมจะช่วยให้ลูกน้องใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการติดตามผลการทำงานของลูกน้องใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานและทีมได้อย่างเหมาะสม

สรุป:

แนวทางที่เราควรทำคือ

1. On boarding program ให้ราบรื่น

2. แนะนำแนวทางการทำงานของทีมเรา

3. ถามถึงแผนงานอนาคตของเขา

4. ถามถึงความถนัดในการทำงานของเขา

5. ถามถึงความถนัดในการเรียนรู้งานใหม่ของเขา

6. แชร์มุมมองของเราให้เขาทราบ

7. แชร์สไตล์การทำงานของแต่ละคนในทีม