เห็นต่างเป็นเรื่องปกติของคนทำงานร่วมกัน

แต่บ่อยครั้งที่ความคิดเห็นที่แตกต่างนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิด

และนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ในที่ทำงาน หากเราทำงานร่วมกับคนที่ดีและเก่ง
แล้วเกิดความขัดแย้งทางความคิดในการทำงานระหว่างกัน

มักจะเกิดการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

และนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถบรรลุถึงข้อตกลงได้

หากเราลองพิจารณาตนเองดูว่า…

สาเหตุของความขัดแย้งในการทำงาน อาจมาจาก…

  1. ข้อมูลที่แตกต่างกัน
  2. สไตล์ที่แตกต่างกัน
  3. ความเชื่อที่แตกต่างกัน
  4. จริตที่แตกต่างกัน
  5. ดุลพินิจที่แตกต่างกัน
  6. ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

ลองประเมินดูว่า สาเหตุที่เรากำลังขัดแย้งกันนั้น มาจากเรื่องใด

เขา อาจจะ ผิด/พลาด ก็ได้
หรือ
เรา อาจจะ ผิด/พลาด ก็ได้

แล้วลองประเมินตนเองดูก่อนว่า

“หากเราเอง เป็นฝ่ายที่ผิด/พลาด แล้ว เราควรมีท่าทีอย่างไรเพื่อให้งานดำเนินไปข้างหน้าได้”

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

หากเขาเอง เป็นฝ่ายที่ผิด/พลาด แล้ว
และเรามีวุฒิภาวะที่สูงพอ
ประกอบกับมีระดับอัตตาที่เหมาะสม
เราควรโน้มน้าวให้เขาเกิดความตระหนักรู้ว่าเขาคลาดเคลื่อนในเรื่องใด

คำถามสำหรับตรวจสอบระกับอัตตาเรา
ก. เราพยายามเอาชนะเพราะระดับอัตตาเราสูงเกินไปหรือไม่
ข. เรายอมเพราะระกับอัตตาเราต่ำเกินไปหรือไม่