เหตุที่ไม่ “มอบหมายงาน” และแนวทางจัดการ

1. กลัวเสียการควบคุม

2. ไม่ไว้ใจผู้อื่น

3. กลัวว่าผู้อื่นจะทำงานได้ไม่ดี

4. ไม่อยากเสียเวลาอธิบายรายละเอียด

5. ไม่อยากติดตามผลงาน

6. เกรงใจ

7. คิดว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบ

แนวทางจัดการแต่ละวิธีเป็นอย่างไร

1. กลัวเสียการควบคุม:

แนวทางจัดการ:

– ปรับมุมมอง: มองการมอบหมายงานเป็นโอกาสในการพัฒนาทีมและสร้างแรงจูงใจ

– กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน: สื่อสารสิ่งที่คาดหวังอย่างละเอียด

– ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบความคืบหน้าและให้คำแนะนำ

2. ไม่ไว้ใจผู้อื่น:

แนวทางจัดการ:

– พัฒนาทักษะการมองคน: เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกและประเมินคน

– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น: สื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

– มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ: เลือกงานท่ีผู้อื่นสามารถทำได้

3. กลัวว่าผู้อื่นจะทำงานได้ไม่ดี:

แนวทางจัดการ:

– ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ: เสริมสร้างความรู้และทักษะท่ีจำเป็น

– ให้คำปรึกษาและสนับสนุน: คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

– มอบหมายงานจากยากไปง่าย: ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งคนมอบ และผู้รับมอบ

4. ไม่อยากเสียเวลาอธิบายรายละเอียด:

แนวทางจัดการ:

– เตรียมเอกสารประกอบท่ีชัดเจน: เขียนคำอธิบายงานท่ีละเอียด

– สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: อธิบายงานท่ีเข้าใจง่าย

– ฝึกฝนการสอนงาน: เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

5. ไม่อยากติดตามผลงาน:

แนวทางจัดการ:

– กำหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน: กำหนดวิธีการวัดผลงานท่ีทำได้

– ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ

– ให้รางวัลและคำชมเชย: กระตุ้นแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจ

6. เกรงใจ:

แนวทางจัดการ:

– เข้าใจบทบาทของเรา: หัวหน้าทำงานผ่านคนอื่น

– พัฒนาทักษะการพูด: เรียนรู้วิธีพูดตรง สุภาพ และให้เกียรติ

– อธิบายเหตุผลท่ีชัดเจน: สื่อสารท่ีมาท่ีไปของการตัดสินใจ

– ฝึกฝน: ลองพูดมอบหมายงานหน้ากระจกจนขึ้นใจ

7. คิดว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบ:

แนวทางจัดการ:

– เข้าใจบทบาทของการมอบหมายงาน: เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าที่ต้องมอบหมายงาน

– กำหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน: แบ่งแยกหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

– ให้ความไว้วางใจผู้อื่น: เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่น

สรุป:

การมอบหมายงานเป็นทักษะท่ีสำคัญสำหรับผู้นำท่ีต้องการประสบความสำเร็จ 

การเข้าใจสาเหตุและแนวทางจัดการท่ีถูกต้อง 

จะช่วยให้ผู้นำสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาทีมท่ีแข็งแกร่ง และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้