เรื่องของ Comfort Zone ในที่ทำงาน

1. Comfort Zone ในที่ทำงานคืออะไร

2. Comfort Zone มีผลเสียอย่างไร

3. ตัวอย่างลักษณะงานที่เห็น Comfort Zone

4. ทำไมพนักงานจึงเกิด Comfort Zone

5. วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนอย่างไรทำให้เกิด Comfort Zone 

6. หัวหน้างานมีส่วนอย่างไรทำให้พนักงานเกิด Comfort Zone

7. หัวหน้าที่เก่งทำอย่างไรให้พนักงานไม่เกิด Comfort Zone

1. Comfort Zone ในที่ทำงานคืออะไร

Comfort Zone ในการทำงาน คือ พื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน ที่เรารู้สึกสบายใจ คุ้นชิน และสามารถควบคุมได้ การทำงานใน Comfort Zone นั้นทำให้เรารู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลว แต่ในทางกลับกัน ก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง และเติบโตในสายอาชีพ

2. Comfort Zone มีผลเสียอย่างไร

– พนักงานอาจหยุดพัฒนาตนเอง เพราะรู้สึกสบายใจกับการทำงานแบบเดิมๆ ไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

– พนักงานอาจขาดความท้าทาย ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

– พนักงานอาจพลาดโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงาน เช่น โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง โอกาสในการได้ทำงานกับโปรเจกต์ใหม่ ๆ หรือโอกาสในการทำงานในองค์กรใหม่ ๆ

3. ตัวอย่างลักษณะงานที่เห็น Comfort Zone

– งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น งานธุรการ งานบัญชี งานบริการลูกค้า

– งานที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน เช่น งานผลิต งานประกอบ งานซ่อมบำรุง

– งานที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น งานออฟฟิศ งานราชการ งานบริการ

– งานที่มีการทำงานเป็นทีม เช่น งานขาย งานการตลาด งานวิจัย

– งานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง เช่น งานราชการ งานธนาคาร

4. ทำไมพนักงานจึงเกิด Comfort Zone

– ความกลัว กลัวที่จะทำผิดพลาด กลัวที่จะล้มเหลว กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

– ความสะดวกสบาย รู้สึกสบายใจกับการทำงานแบบเดิมๆ ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

– ความคาดหวังจากผู้อื่น เช่น หัวหน้างานคาดหวังให้พนักงานทำงานในหน้าที่เดิมๆ

– วัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวัฒนธรรมที่เน้นความมั่นคง ไม่เน้นการท้าทาย

5. วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนอย่างไรทำให้เกิด Comfort Zone 

วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมหรือยับยั้งการเกิด Comfort Zone ในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง ไม่เน้นการท้าทาย จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจกับการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

6. หัวหน้างานมีส่วนอย่างไรทำให้พนักงานเกิด Comfort Zone

หัวหน้างานมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมหรือยับยั้งการเกิด Comfort Zone ในการทำงาน หัวหน้างานที่ขาดทักษะในการโค้ช ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาพนักงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจกับการอยู่ใน Comfort Zone

7. หัวหน้าที่เก่งทำอย่างไรให้พนักงานไม่เกิด Comfort Zone

– ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา: ให้โอกาสพนักงานเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่

– สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการท้าทายตัวเอง: สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกว่าการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

– กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย: ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานออกจาก Comfort Zone

– ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจน: มีการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและผลที่ต้องการ

การก้าวออกจาก Comfort Zone ในการทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในสายอาชีพ หัวหน้างานที่เก่งควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานก้าวออกจาก Comfort Zone ในการทำงาน