เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดจาก Mentor

ในหลาย ๆ องค์กร มีระบบ Mentoring หรือการเรียนรู้จาก “พี่เลี้ยง” คือคนที่มีประสบการณ์และความรู้ที่เราสนใจจะเรียนลัดจากประสบการณ์ของเขา

ที่น่าเสียดายคือ คนที่จะไปเป็นผู้เรียนรู้หรือ Mentee นั้นมักจะเตรียมตัวไม่ดีเพียงพอ

Mentor บางคนที่เขายุ่งมาก ๆ เมื่อเห็น Mentee ไม่กระตือรือร้นมากนัก ก็มักจะพบปะพูดคุยแบบขอไปที          พบกันไม่กี่ครั้งก็แยกย้ายกันไป

อยากให้ลองใช้หลักคิดและวิธีการของจิม คอลลินส์ดูครับ

จิม คอลลินส์ ผู้เขียน Good to great เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ 

ปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จคือความมุ่งมั่น

เขาเคยมีโอกาสได้รับการ Mentor จากปีเตอร์ ดรักเกอร์ 

ตอนเขาอายุ 36 ปี ในขณะที่ปีเตอร์อายุ 86 ปี 

เขาใช้เวลาเตรียมตัวถึงสามวันเต็มก่อนพบปีเตอร์

หลักคิดของจิมก็คือ…

“หากมีใครสละเวลาอันมีค่ามา Mentor เรา เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้า 

ให้เต็มที่มากที่สุด และสรุปบทเรียนหลังจากการพบกันให้ครบที่สุด”

“ในฐานะคนที่จะไปเรียนรู้จาก Mentor เรามีความรับผิดชอบที่ต้อง

เตรียมตัวมาก เพราะมันคือการให้เกียรติที่เขาเมตตาเสียสละเวลามาให้เรา”…

แนวทางการเตรียมตัวก่อนไปพบ Mentor ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก่อนการพบ:

– กำหนดเป้าหมาย: คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้หรือได้รับจาก Mentor

– เตรียมคำถาม: เขียนคำถามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย อาชีพ หรือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ

– รวบรวมข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Mentor ผลงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

– เตรียมเอกสาร: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย คำถาม หรือปัญหาของคุณ

– แต่งกายสุภาพ: แสดงถึงความเคารพต่อ Mentor และความจริงจังในการพบปะ

ระหว่างการพบ:

– ตรงต่อเวลา: แสดงถึงความรับผิดชอบและ professionalism

– ตั้งใจฟัง: ฟัง Mentor อย่างตั้งใจ จดบันทึกประเด็นสำคัญ

– ถามคำถาม: ถามคำถามที่เตรียมไว้ และถามเพิ่มเติมจากคำตอบของ Mentor

– มีส่วนร่วม: แบ่งปันความคิด ประสบการณ์ และมุมมองของคุณ

– ขอบคุณ Mentor: แสดงความขอบคุณสำหรับเวลาและคำแนะนำ

หลังการพบ:

– จดบันทึก: จดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ ประเด็นสำคัญ คำแนะนำ และคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

– ทบทวน: คิดวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ นำไปปรับใช้กับเป้าหมาย อาชีพ หรือปัญหาของคุณ

– ติดตามผล: ติดตามผลกับ Mentor เกี่ยวกับความคืบหน้า หรือถามคำถามเพิ่มเติม

– แสดงความขอบคุณ: ส่งอีเมลหรือข้อความขอบคุณ Mentor อีกครั้ง

เพิ่มเติม:

– การเตรียมตัวที่ดี: ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพบปะ Mentor

– การมีส่วนร่วม: ช่วยให้การพบปะมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

– การติดตามผล: แสดงถึงความจริงจังและ professionalism

หมายเหตุ:

– ปรับใช้คำแนะนำเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

– สิ่งสำคัญคือ การเตรียมตัวที่ดี การมีส่วนร่วม และการติดตามผล

– ขอให้การพบปะ Mentor ของคุณประสบความสำเร็จครับ