เรียนรู้จากประสบการณ์: เทคนิคสำหรับพัฒนาภาวะผู้นำ

จาก 70-20-10 Framework การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ คิดเป็น 70% ของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด แต่ทว่า หลายคนมักละเลยการวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ที่ช่วยให้พัฒนาภาวะผู้นำได้แบบก้าวกระโดด เช่น 

1. ออกนอกสถานที่เพื่อแก้ปัญหา: รับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ

2. บริหารทีมงานธุรกิจที่มีปัญหา: ประสบปัญหาภายในทีม ส่งผลต่อผลงาน

3. บริหารทีมงานที่ขาดประสบการณ์: สมาชิกในทีมยังใหม่

4. บริหารทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง: ทีมมีประสบการณ์มากกว่าหัวหน้า

5. บริหารทีมงานที่ขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว: ทีมมีขนาดใหญ่และเติบโตเร็ว

6. ดูแลการตัดงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำ                                   แต่จะบรรลุผลได้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี

1. เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์

สำหรับพนักงาน:

ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้

ศึกษาข้อมูล: หาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ลักษณะงาน ทักษะที่จำเป็น

คาดการณ์ปัญหา: วิเคราะห์สถานการณ์ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เตรียมเครื่องมือ: เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

ฝึกฝนทักษะ: ฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ

สำหรับหัวหน้า:

เชื่อมโยง IDP: สื่อสารให้เข้าใจว่าประสบการณ์นี้ช่วยพัฒนา Competencies อะไรใน IDP

ให้คำแนะนำ: แนะนำ แนะนำ แนวทาง วิธีการ ให้คำปรึกษา

สนับสนุน: สนับสนุน ให้กำลังใจ สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

ติดตามผล: ติดตามความคืบหน้า ให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผล

ให้โอกาส: มอบหมายงาน ท้าทาย สร้างโอกาสให้เรียนรู้

เป็นแบบอย่าง: แสดงให้เห็นถึงทักษะ พฤติกรรม ที่ต้องการให้ลูกน้องมี

2. ประเมินผลหลังประสบการณ์

หลังจากผ่านประสบการณ์ สิ่งสำคัญคือต้องมีการประเมินผลเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

สำหรับพนักงาน:

วิเคราะห์ผลลัพธ์: วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ระบุจุดแข็ง: ระบุ ทักษะ ความรู้ จุดแข็งที่ได้พัฒนา

ระบุจุดอ่อน: ระบุ จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

วางแผนพัฒนา: กำหนดแผน แนวทาง สำหรับการพัฒนาต่อไป

บันทึกประสบการณ์: บันทึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อคิด บทเรียน

สำหรับหัวหน้า:

ให้ข้อเสนอแนะ: ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านบวก ด้านลบ

สนับสนุนการพัฒนา: สนับสนุน ส่งเสริม ให้พนักงานพัฒนาต่อยอด

เตรียมโอกาสใหม่: เตรียมโอกาส ท้าทายใหม่

แบ่งปันบทเรียน: กระตุ้น ให้พนักงานแบ่งปัน บทเรียน ประสบการณ์

เครื่องมือประเมินผล:

บันทึกประจำวัน: จดบันทึก ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์

การให้คะแนนตัวเอง: ประเมิน ให้คะแนน ตัวเอง ด้านต่างๆ

การขอความคิดเห็น: ขอความคิดเห็น จากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน

การทบทวนเป้าหมาย: เปรียบเทียบ ผลลัพธ์

หากเราบริหารจัดการ “การเรียนรู้จากประสบการณ์” ได้อย่างเหมาะสม

เราแต่ละคนจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากการทำงาน

และมองเห็นความสำคัญของงานที่หิน ๆ

เพราะประสบการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะยากและท้าทายเสมอ