เมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้า: การบริหารจัดการที่เห็นผลและเป็นธรรม

บ่อยครั้งที่ผู้บริหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่พนักงานมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งการปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปโดยไม่ดำเนินการใดๆ อาจส่งผลเสียต่อทั้งพนักงาน บริษัท และตัวผู้บริหารเอง

เบื้องหลังความลังเล

ผู้บริหารที่เลือกที่จะไม่จัดการกับปัญหาผลงานต่ำอาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น ต้องการให้โอกาสพนักงานในการพัฒนา หรือรู้สึกเห็นใจและไม่อยากเป็นผู้สร้างความเดือดร้อน แต่ในระยะยาว การไม่ลงมือแก้ไขอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ผลกระทบที่มองข้าม

– ต่อพนักงาน: การไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้พนักงานขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และอาจสูญเสียความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

– ต่อบริษัท: ผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและผลประกอบการของบริษัท

– ต่อผู้บริหาร: การไม่จัดการกับปัญหาอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบริหารทีม

แนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืน

– การสื่อสารที่ตรงไปตรงมา: เชิญพนักงานเข้ามาพูดคุยอย่างเปิดเผย อธิบายถึงผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

– ทำความเข้าใจสาเหตุ: เปิดโอกาสให้พนักงานได้อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาในมุมมองของตนเอง เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้าน

– ร่วมกันหาทางออก: หากสาเหตุของปัญหาแตกต่างจากมุมมองของผู้บริหาร ควรอธิบายถึงความคาดหวังและข้อกังวลของตนเองอย่างชัดเจน จากนั้นร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนา

– ติดตามและประเมินผล: กำหนดแผนการติดตามผลการปรับปรุงอย่างใกล้ชิด หากพนักงานสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย ถือเป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการ แต่หากไม่สามารถพัฒนาได้ ควรพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป

บทสรุป

การจัดการกับพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารทุกคนต้องเผชิญ แต่การหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ใช่ทางออก การสื่อสารที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา และการให้โอกาสในการพัฒนาอย่างเป็นธรรม จะช่วยให้ทั้งพนักงานและบริษัทเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน