อัตตาสูง จะแก้ไขอย่างไร

ความมั่นใจในตนเองนั้น เป็นเรื่องสำคัญ

หากมีน้อยไป ก็อาจทำให้ คนอื่นไม่เห็นศักยภาพของเรา

หากมีมากไป ก็อาจทำให้ คนอื่นไม่ให้ความร่วมมือ

แถมเขายังมองว่าเรา “อัตตาสูงเกินไป”

โดยทั่วไป หากเรามั่นใจในตนเองน้อยไป มักจะมีคนบอกเรา และมักมีคำแนะนำที่ดีให้

แต่หากเรามั่นใจในตัวเองมากไป อาจจะไม่ค่อยมีคนบอกเรา

หรือมีคนบอกเราอ้อม ๆ แล้วเราก็ไม่ Get หรือเกิดความตระหนักรู้

คนที่มั่นใจในตัวเองสูง จึงมักพกความมั่นใจติดตัวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดผลเสียในอนาคต

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามั่นใจในตนเองมากเกินไป

ก. ลองสังเกตคำพูดที่มีนัยเหล่านี้ดู เป็นไปได้ว่า “เขาอาจกำลังบอกเป็นนัย ๆ ว่าอะไร”

“คุณมีความมั่นใจในตัวเองดีนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณมันดื้อ ไม่ฟังคนอื่นเลย”

“คุณมีจุดยืนที่ชัดเจนนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณไม่ยืดหยุ่นเลย เอาแต่ได้”

“ดูคุณมุ่งมั่นมากนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นเลย”

“คุณมุ่งที่งานมากเลยนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณลองคำนึงถึงคนดูบ้างซิ”

ข. ลองทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา หรือ Psychometric Test หลาย ๆ ชนิด เช่น CliftonStrengths, MBTI, DISC, The 5-Factor Model, The Enneagram เป็นต้น แล้วมองหาแบบแผน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจในตนเองสูงไป เพราะแต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

หากคิดว่า เรามีความมั่นใจสูงเกินควร แนวทางแก้ไขคือ

1. ถามกัลยาณมิตรว่าใครมั่นใจอย่างเหมาะสม

2. สังเกตวิธีคิดและพฤติกรรมของคนผู้นั้น

3. ลองนำมาปรับใช้ดูเท่าที่จะทำได้

4. สอบถาม Feedback จากคนรอบตัวเรา

5. ปรึกษา Mentor หรือ Coach