อย่ายัดเยียดการเปลี่ยนแปลงให้คนอื่น

การเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นเป็นเรื่องยาก
แต่การเปลี่ยนแปลงคนอื่นยากกว่ามาก
ที่ยากที่สุดคือ…
การมีสติสังเกตอัตตาของเราในฐานะคนที่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น

นอกจากนี้ การเสียสละ อดทน ไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
ด้วยความหวังดีที่จะทำให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ

แต่คนส่วนใหญ่มักไม่อดทนและสละเวลา
จึงพยายามกดดันให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง
โดยใช้บรรทัดฐาน แรงจูงใจ ความเชื่อ และจริตของตนเป็นที่ตั้ง
สุดท้ายมักลงเอยด้วยความทุกข์ของทั้งสองฝ่ายและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เราไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงได้
ที่เราพอทำได้คือ ทำให้เขาเกิดความตระหนักรู้ก่อนว่า
เขามีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนแปลง นำผลดี หรือ เลี่ยงผลเสีย อย่างไร
หลังจากนั้น หากเขาต้องการทราบว่า จะเปลี่ยนอย่างไร
เราจึงสามารถแนะนำเขาได้

หากเราคิดจะเปลี่ยนแปลงใคร
ให้เริ่มต้นที่สังเกตบริบทเขาก่อน
อเะไรคือแรงจูงใจของเขา
แล้วดูว่าเราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงได้เพียงใด
แล้วประเมินดูว่า เราจะโน้มน้าวเขาให้เห็นประโยชน์ หรือ ผลเสีย อย่างไร
แล้วลองค่อย ๆ ลงมือโน้มน้าว สังเกตผล ปรับแผน
การโน้มน้าว ใช้เวลา และความอดทน แต่ยั่งยืน