หัวหน้าที่ดี: เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองและลูกทีมไปด้วยกัน

ในสถานการณ์ที่ลูกทีมทำงานพลาด หลายคนอาจเผลอตำหนิลูกทีมทันที โดยคิดว่าลูกทีมเป็นสาเหตุหลักของความผิดพลาดทั้งหมด หัวหน้าที่มี “อัตตา” สูง มักมีแนวโน้มที่จะคิดแบบนี้

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าที่ดี เข้าใจดีว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้เกิดจากลูกทีมเพียงฝ่ายเดียว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อผลงาน หัวหน้าที่ดีจึงมีมุมมองที่กว้างกว่า พร้อมที่จะรับผิดชอบร่วม และมองหาโอกาสพัฒนาตัวเองและลูกทีมไปพร้อมกัน

หัวหน้าที่ดีมักมีสมมติฐานที่แตกต่างออกไปดังนี้

– ลูกทีมอาจกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัว ส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน

– ลูกทีมอาจขาดทักษะหรือความรู้ที่จำเป็นสำหรับงานนั้น ๆ

– ลูกทีมอาจได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกับความสามารถ

– ระบบการทำงาน หรือ เครื่องมือที่ใช้ทำงาน อาจมีข้อบกพร่อง

– หัวหน้าเอง อาจไม่ได้สื่อสาร หรือ อธิบายงานให้ลูกทีมเข้าใจอย่างถ่องแท้

เมื่อลูกทีมทำงานพลาดหัวหน้าที่ดีจะใช้ Checklist นี้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขดังนี้

1. เราสื่อสารงานชัดเจนเพียงใด

– อธิบายรายละเอียดงาน เป้าหมาย และ ขอบเขตงาน ให้ลูกทีมเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่

– กำหนด Deadline ที่ชัดเจน และ เหมาะสมหรือไม่

– มีช่องทางการสื่อสารที่ลูกทีมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หรือไม่

2. เราฝึกอบรมลูกทีมมากเพียงใด

– ลูกทีมมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับงานนั้นๆ หรือไม่

– เคยจัดอบรม หรือ สอนงานลูกทีมเกี่ยวกับงานประเภทนี้มาก่อนหรือไม่

– มีคู่มือ หรือ เอกสารอ้างอิง ให้ลูกทีมศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่

3. เราติดตามผลงานลูกทีมเหมาะสมเพียงใด

– สังเกตพฤติกรรม การทำงานของลูกทีม ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่

– พูดคุยกับลูกทีมเป็นประจำ ถามไถ่ปัญหา และ ให้คำแนะนำ

– ประเมินผลงานลูกทีมอย่างสม่ำเสมอ และ ให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์

4. เราทราบหรือไม่ว่าลูกทีมขาดทักษะอะไร

– วิเคราะห์จากข้อผิดพลาด ว่าลูกทีมขาดทักษะด้านใด

– หาแนวทางพัฒนาทักษะลูกทีม เช่น การฝึกอบรม การหา Mentor

– สนับสนุนให้ลูกทีมเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง

5. ลูกทีมขาดความรู้อะไร

– วิเคราะห์จากข้อผิดพลาด ว่าลูกทีมขาดความรู้ด้านใด

– หาแหล่งข้อมูล หรือ เอกสารอ้างอิง ให้ลูกทีมศึกษาเพิ่มเติม

– สนับสนุนให้ลูกทีมเข้าร่วมอบรม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้อง

6. ลูกทีมมีดุลพินิจที่เหมาะสมเพียงใด

– วิเคราะห์จากข้อผิดพลาด ว่าลูกทีมตัดสินใจผิดพลาดอย่างไร

– อธิบายหลักการคิด วิเคราะห์ และ ตัดสินใจ ให้ลูกทีมเข้าใจ

– ฝึกฝนให้ลูกทีมสามารถคิดวิเคราะห์ และ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เราควร Feedback ลูกทีมอย่างไร

– Feedback ในเชิงบวก เน้นย้ำจุดแข็ง และ ชื่นชมความพยายาม

– อธิบายข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน โดยไม่ชี้นิ้วว่ากล่าว

– แนะนำแนวทางแก้ไข และ วิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

– เน้นย้ำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ และ โอกาสในการพัฒนา

8. เราควรแนะนำอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทีมพลาดแบบเดิมอีก

– ปรับปรุงวิธีการสื่อสารงาน

– พัฒนาระบบการทำงาน

– จัดหาเครื่องมือที่จำเป็น

– สนับสนุนให้ลูกทีมเรียน