หลักการของปีเตอร์ (Peter Principle)

1. หลักการของปีเตอร์คืออะไร

หลักการของปีเตอร์ (Peter Principle) เสนอโดย Laurence J. Peter ในปี 1969 อธิบายว่าในระบบลำดับชั้น (hierarchy) บุคคลมักจะถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับที่เขาไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาเหตุหลักคือ เมื่อบุคคลทำงานในตำแหน่งปัจจุบันได้ดี เขา/เธอมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งอาจต้องการทักษะหรือความสามารถที่แตกต่างออกไป

2. หลักการของปีเตอร์มีประโยชน์อะไรในแง่การบริหารผลงาน

– ช่วยให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ: เมื่อบุคคลทำงานในตำแหน่งที่เกินความสามารถของเขา/เธอ ผลงานจะเริ่มลดลง ปัญหานี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของปีเตอร์

– ช่วยให้คัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง: หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนตำแหน่งควรพิจารณาจากทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ ไม่ควรเลื่อนตำแหน่งเพียงเพราะผลงานในตำแหน่งปัจจุบันดี

– ช่วยให้พัฒนาระบบการฝึกอบรม: องค์กรควรจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

3. เราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ตัวเราตกอยู่ใน Peter Principle นี้

– รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง: เราควรประเมินตัวเองอย่างจริงใจและรู้ว่าเราเก่งอะไรและไม่เก่งอะไร

– แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตัวเอง: เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้พร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น

– กล้าที่จะปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง: หากเราคิดว่าเราไม่พร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ควรกล้าที่จะปฏิเสธ

4. ตัวอย่างของ Peter Principle ในแง่ของอาชีพ

4.1 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าทีม แต่เขา/เธออาจไม่มีทักษะการบริหารจัดการ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางป้องกัน: พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เรียนรู้วิธีการจัดการทีมและโครงการ

4.2 พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า

พนักงานขายที่มีผลงานดี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก แต่เขา/เธออาจไม่มีทักษะการเป็นผู้นำ ทำให้ไม่สามารถ motivate พนักงานในทีมได้

แนวทางป้องกัน: พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เรียนรู้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 พนักงาน Call Center

พนักงาน Call Center ที่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างดี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม แต่เขา/เธออาจไม่มีทักษะการแก้ปัญหา ทำให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้

แนวทางป้องกัน: พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

4.4 พนักงานต้อนรับในโรงแรม

พนักงานต้อนรับที่มีบุคลิกดีและสามารถต้อนรับแขกได้อย่างประทับใจ อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับ แต่เขา/เธออาจไม่มีทักษะการจัดการ ทำให้ไม่สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

แนวทางป้องกัน: พัฒนาทักษะการจัดการ เรียนรู้วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด

สรุป

หลักการของปีเตอร์เป็นแนวคิดที่อธิบายสาเหตุของปัญหาการทำงานที่ไม่มีประสิทธภาพ 

องค์กรและบุคคลควรตระหนักถึงหลักการนี้และประยุกต์ใช้ในการบริหารผลงานของทีมงาน