วุฒิภาวะ (Maturity): สิ่งสำคัญสำหรับ Knowledge Workers 

1. วุฒิภาวะ (Maturity) คืออะไร

วุฒิภาวะ หมายถึง ระดับของการพัฒนาและความรับผิดชอบที่บุคคลแสดงออกมา สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีวุฒิภาวะที่ดี

บุคคลที่มีวุฒิภาวะที่ดี มักแสดงลักษณะดังต่อไปนี้:

มีความรับผิดชอบ: ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมาย

มีความคิดเป็นผู้ใหญ่: คิดก่อนพูดหรือกระทำ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

มีความมั่นใจ: เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ

มีความยืดหยุ่น: ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ เผชิญกับความท้าทายด้วยความอดทน

มีทักษะการสื่อสารที่ดี: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจผู้อื่น ทำงานเป็นทีม

มีจริยธรรม: ทำสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักการ

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ได้ จัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีวิธีพัฒนาวุฒิภาวะอย่างไรบ้างด้วย 70:20:10 model for learning and development

70:20:10 model for learning and development เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 70% การเรียนรู้จากผู้อื่น 20% และการเรียนรู้จากการอบรม 10%

3.1 เราควรเข้าอบรมวิชาอะไร

หลักสูตรการอบรมที่ช่วยพัฒนาวุฒิภาวะ อาจรวมถึง:

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการแก้ปัญหา

– ทักษะการสื่อสาร

– ทักษะการบริหารเวลา

– ทักษะการจัดการความเครียด

– จริยธรรมทางธุรกิจ

3.2 เราควรหาใครมาเป็น Mentor/Coach

Mentor หรือ Coach ที่ดี ควรมีประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำ สนับสนุน และช่วยให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เช่น หัวหน้าโดยตรง หัวหน้าหน่วยงานอื่น กัลยาณมิตรที่มีประสบการณ์สูง

3.3 มีประสบการณ์อะไรที่ช่วยพัฒนาวุฒิภาวะ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ล้วนเป็นบทเรียนอันล้ำค่า ช่วยให้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาวุฒิภาวะได้

– การรับผิดชอบงานที่ท้าทาย เผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา

– การทำงานเป็นทีม ร่วมมือกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์

– การนำเสนอผลงาน เผชิญหน้ากับผู้ฟัง ตอบคำถาม

– การเป็นผู้นำ ดูแล รับผิดชอบ กระตุ้น สนับสนุนผู้อื่น

4. มีเรื่องอะไรอีกที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Maturity

– วุฒิภาวะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ต้องอาศัยเวลา ความพยายาม และการเรียนรู้

– วุฒิภาวะไม่ใช่แค่ทักษะ แต่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบ และความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ

– องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) มักให้ความสำคัญกับการพัฒนาวุฒิภาวะของพนักงาน

บทสรุป

วุฒิภาวะเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับ Knowledge Workers ใน HPO ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาวุฒิภาวะอยู่เสมอ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ