พูดให้เข้าใจง่ายในเวลาอันสั้น

What: “การพูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” คืออะไร

Why: ทำไม “พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” สำคัญและจำเป็นในขณะนี้

How: วิธีการ “พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” ทำอย่างไร

Check understanding: จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเข้าใจวิธีการ “พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” แล้ว 

What

“การพูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” คือ การพูดโดย วางแผนก่อนพูด ให้ถูกจริตคนฟัง ด้วยคำพูดน้อยที่สุด เพื่อให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น

Why

เวลามีน้อย ทรัพยากรมีจำกัด ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงสูง และความคลุมเครือมีมาก

How

ก. คิดให้ชัดเจน ก่อนพูดด้วย ABC Model

ข. พูดให้ชัดเจนด้วย W/W/H/C Model

ค. สังเกตปฎิกิริยาผู้ฟัง

ง. สรุป

จ. ทบทวนตัวเอง

ลองมาดูรายละเอียดของแต่ละ How กันดูครับ

ก. ก่อนพูด ต้องมีความคิดชัดเจนว่าเราจะพูดเรื่องอะไร  แล้วออกแบบการพูดด้วย ABC Model…

– A = Audience ผู้ฟังคือใคร เขามีจริตการรับฟังแบบไหน เรามีเวลาเท่าไร

– B = Benefit ประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไร

– C = Consequence. สิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดเมื่อเขาฟังจบคืออะไร (ความเข้าใจ/ความเชื่อถือ/แรงบันดาลใจ/ลงมือทำอะไรบางอย่าง)

ข. พูดให้ชัดเจนด้วย W/W/H/C Model…

– คือ What/Why/How/Check understanding ตัวอย่างของบทความนี้ก็ออกแบบโดยใช้ Model นี้เลยครับ

ค. สังเกตปฎิกิริยาผู้ฟัง…

– เขามีท่าทีอย่างไร (คิ้วเลิก/ตาเป็นประกาย/ยิ้ม/Eye Contact มากหรือน้อย)

– แล้วเราปรับการตอบสนองของเราตามท่าที

ง. สรุป

– สรุปโดยการทบทวนสิ่งที่ได้พูดไปในลักษณะภาพกว้าง

– หากเขามีท่าทีสงสัยในประเด็นไหน ถือโอกาสเสริม

– เปิดโอกาสให้ซักถาม

จ. ทบทวนตัวเอง

– เมื่อจบการสนทนาที่สำคัญในแต่ละครั้ง หาเวลาทบทวนตัวเอง เพื่อยกระดับการพูดให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

– สิ่งที่ทำได้ดี / สิ่งที่ควรทำให้น้อยลง / สิ่งที่ควรทำเพิ่ม / บทเรียนที่ได้รับ

Check

– ตรวจสอบความเข้าใจด้วยคำถามเปิด เช่น

a. วิธีการ “พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” 5 ขั้นตอนคืออะไร’

b. ABC Model คืออะไร

c. ทำไมต้องทบทวนตัวเองหลังการพูดจบลง