ฝึกฝนวิจารณญาณ: ทักษะสำคัญสำหรับ Knowledge Workers 

ในยุคที่ข้อมูลล้นหลามและความซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้นทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Exercise Sound Judgment) กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Knowledge Workers ในองค์กรชั้นนำ (HPO) 

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การอธิบาย Exercise Sound Judgment ว่าคืออะไร วิธีการประเมินบุคคลที่มีทักษะนี้ และแนวทางการพัฒนาตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10

1. Exercise Sound Judgment คืออะไร

Exercise Sound Judgment หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากบริบท หลักฐาน และตรรกะ ทักษะนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้:

การรวบรวมข้อมูล: การค้นหาและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจากแหล่งที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์ข้อมูล: การแยกแยะข้อมูลที่สำคัญ ตีความความหมาย และหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

การประเมินสถานการณ์: การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาส

การตัดสินใจ: การเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใคร Exercise Sound Judgment ได้ดี

มีหลายวิธีในการประเมินบุคคลที่มีทักษะ Exercise Sound Judgment ตัวอย่างเช่น:

การสังเกตพฤติกรรม: สังเกตว่าบุคคลนั้นถามคำถามที่ชาญฉลาด วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และตัดสินใจอย่างรอบคอบหรือไม่

การทดสอบสถานการณ์สมมติ: นำเสนอสถานการณ์สมมติที่ท้าทายและประเมินวิธีการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจของบุคคลนั้น

การขอ Feedback: ขอ Feedback จากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ หรือลูกค้าเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจของบุคคลนั้น

3. มีวิธีพัฒนา Exercise Sound Judgment อย่างไรบ้างด้วย 70:20:10 model for learning and development

โมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 แบ่งสัดส่วนของวิธีการเรียนรู้ดังนี้:

70%: การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

20%: การเรียนรู้จากผู้อื่น

10%: การเรียนรู้จากการอบรม

3.1 เราควรเข้าอบรมวิชาอะไร:

มีหลักสูตรอบรมมากมายที่ช่วยพัฒนาทักษะ Exercise Sound Judgment ตัวอย่างเช่น:

Critical Thinking

หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ

หลักสูตรการแก้ปัญหา

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3.2 เราควรหาใครมาเป็น Mentor/Coach:

การหา Mentor หรือ Coach ที่มีทักษะ Exercise Sound Judgment ดีเยี่ยม จะช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาทักษะนี้ได้เร็วขึ้น

3.3 มีประสบการณ์อะไรที่ช่วยพัฒนาเรื่องนี้:

การรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย การทำงานเป็นทีม และการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาทักษะ Exercise Sound Judgment

1. ออกนอกสถานที่เพื่อแก้ปัญหา: รับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ

2. บริหารทีมงานธุรกิจที่มีปัญหา: ประสบปัญหาภายในทีม ส่งผลต่อผลงาน

3. บริหารทีมงานที่ขาดประสบการณ์: สมาชิกในทีมยังใหม่

4. บริหารทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง: ทีมมีประสบการณ์มากกว่าหัวหน้า

5. บริหารทีมงานที่ขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว: ทีมมีขนาดใหญ่และเติบโตเร็ว

6. ดูแลการตัดงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีเรื่องอะไรอีกที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Exercise Sound Judgment

– Exercise Sound Judgment เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

– ทักษะนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จในทุกระดับขององค์กร

– การมีทักษะ Exercise Sound Judgment ที่ดี จะช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า

สรุป

Exercise Sound Judgment เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับ Knowledge Workers ใน HPO โมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 นำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะนี้ โดยผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากการอบรม การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การหา Mentor/Coach และการรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย