ปลดปล่อยศักยภาพคนที่มีผลงานปานกลางอย่างไร

พนักงานในองค์กรที่ ดี เก่ง และปรารถนาจะก้าวหน้า มักจะเป็นคนกลุ่มน้อย

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรจะเป็นคน ดี เก่งพอใช้ได้ แต่ไม่ปรารถนาจะก้าวหน้ามากนัก

ดังนั้น ในยุคที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นจะเป็น HPO

การบริหารคนกลุ่มปานกลางจึงกลายเป็นความท้าทายของผู้จัดการส่วนใหญ่

ในทีมงาน การบริหารคนที่มีผลงานปานกลางทำอย่างไร

1. คนที่มีผลงานปานกลางมีลักษณะอย่างไร

2. อะไรคือความท้าทายในการบริหารคนกลุ่มนี้

3. ผู้จัดการส่วนใหญ่พลาดในการบริหารคนกลุ่มนี้อย่างไร

4. ผู้จัดการที่เก่งสามารถใช้ศักยภาพจากคนกลุ่มนี้อย่างไร

5. วัฒนธรรมองค์กรที่ควรปรับเปลี่ยนให้คนกลุ่มนี้กระตือรือร้นมากขึ้น

6. ระบบบริหารผลงานเรื่องไหนบ้างที่อาจะเป็นสาเหตุ

1. คนที่มีผลงานปานกลางมีลักษณะอย่างไร

คนที่มีผลงานปานกลางมักมีลักษณะดังนี้

– ทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ไม่มีผลงานโดดเด่น

– มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับสูง

– ขาดความกระตือรือร้นหรือความทะเยอทะยาน

– ขาดความมั่นใจในตนเอง

2. อะไรคือความท้าทายในการบริหารคนกลุ่มนี้

ความท้าทายในการบริหารคนกลุ่มนี้ ได้แก่

– ยากที่จะพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับสูง

– อาจเกิดความไม่พอใจหรือความไม่เข้าใจในองค์กร

– อาจส่งผลกระทบต่อผลงานของทีมโดยรวม

3. ผู้จัดการส่วนใหญ่พลาดในการบริหารคนกลุ่มนี้อย่างไร

ผู้จัดการส่วนใหญ่มักพลาดในการบริหารคนกลุ่มนี้ดังนี้

– ไม่ได้ให้ความสนใจหรือติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด

– มอบหมายงานที่ไม่ท้าทายหรือไม่เหมาะสม

– ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาอย่างเพียงพอ

4. ผู้จัดการที่เก่งสามารถใช้ศักยภาพจากคนกลุ่มนี้อย่างไร

ผู้จัดการที่เก่งสามารถใช้ศักยภาพจากคนกลุ่มนี้ได้โดย

– พูดคุยอย่างเปิดกว้างเพื่อเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง

– มอบหมายงานที่มีความท้าทายและเหมาะสมกับทักษะและความรู้

– ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

– ชื่นชมและให้รางวัลเมื่อทำงานได้ดี

– พูดคุยเรื่อง IDP ตั้งแต่เริ่มทำงานด้วยกัน

5. วัฒนธรรมองค์กรที่ควรปรับเปลี่ยนให้คนกลุ่มนี้กระตือรือร้นมากขึ้น

วัฒนธรรมองค์กรที่ควรปรับเปลี่ยนให้คนกลุ่มนี้กระตือรือร้นมากขึ้น ได้แก่

– ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

– สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโต

– ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

– มีระบบ IDP ที่ดี

6. ระบบบริหารผลงานเรื่องไหนบ้างที่อาจะเป็นสาเหตุ

ระบบบริหารผลงานที่อาจเป็นสาเหตุให้คนกลุ่มนี้มีผลงานปานกลาง ได้แก่

– ระบบที่เน้นผลการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว

– ระบบที่ไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

– ระบบที่ไม่มีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย

สรุปแล้ว การบริหารคนที่มีผลงานปานกลางเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการต้องให้ความใส่ใจ 

ผู้จัดการควรเข้าใจลักษณะและความต้องการของคนกลุ่มนี้ 

เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพและช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่ระดับสูงได้