ประยุกต์ใช้ 10/20/70 สำหรับ Stakeholder Management Skills

Stakeholder Management Skills คือ ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างหลากหลาย ให้เหมาะบริบท

สมมติว่า C-Level คนหนึ่ง เป็น Candidate CEO ในบริษัทหนึ่ง ในอีกสองปีข้างหน้า

แต่ว่า Stakeholder Management Skills ยังอยู่ในระดับ พอใช้ได้

ขณะที่ใน IDP ระบุว่า Priorioty สำคัญของเขาคือ “การพัฒนาเรื่องนี้ภายในสองปีให้ดี”

เราจึงนำเรื่องนี้มาวางแผนพัฒนา โดยการใช้คำถาม ถามไปที่ 10/20/70 Model แต่ละข้อ

เพื่อให้ได้คำตอบออกมาเป็นกิจกรรมที่เราจะลงมือไปพัฒนา ตัวอย่างเช่น… 

คำถาม 10% “คุณคิดว่าต้องเข้าอบรมวิชาอะไร” / อ่านหนังสืออะไร

– Stakeholder Management  Training Online Program = 10 ชม. 

คำถาม 20% “คุณคิดว่า ใครที่พอจะเป็นพี่เลี้ยง/โค้ช ในเรื่องนี้ให้เราได้บ้าง”

– จ้างโค้ชมาโค้ชตัวต่อตัว (ประหยัดงบ ยังไม่จ้าง)

– Mentoring โดย CEO เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชม. = 12 ชม.

คำถาม 70% “คุณคิดว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทักษะนี้ให้เก่งขึ้น”

คำตอบที่ได้ ต้องมีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม 70%

ตัวอย่างคำตอบของกิจกรรม เช่น

1. นั่งบอร์ดบริษัทในเครือ ประชุมทุกเดือน ๆ ละ 3 ชม. = 36 ชม.

2. สมัครกรรมการคอนโด (รอปีต่อไป)

3. นั่งบอร์ดหอการค้า (รอปีต่อไป)

4. อาสาประสานงานภาครัฐ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม. = 8 ชม. 

5. อาสาจัดแข่งกอล์ฟ ประชุมทุกเดือน ๆ ละ 1 ชม. = 12 ชม.

6. สอนเรื่องนี้ให้พนักงานใหม่ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม. = 8 ชม.

ถ้าเรานำจำนวนชั่วโมงในแต่ละรูปแบบมารวมกัน =  64 ชม. 

อบรม  10 ชม. = 12 %

Mentoring 12 ชม. = 14 %

ประสบการณ์/ลงมือทำจริง  64 ชม.  =  74 %

รวม 86 ชม. = 100%

แล้วนำกิจกรรมทั้งหลายมาจัดทำเป็นแผนงานใน 12 เดือนข้างหน้าครับ