บริหารผลงานตามความเป็นจริง

แผนงานมักไม่เป็นไปตามแผน

ในการวางแผนงานของ Knowledge Workers นั้น

ผู้บริหารมักมองว่าทุกคนทำงานได้เต็ม 100% ในเวลา 8 ชั่วโมง

โดยมีสมมติฐานว่า

Knowledge Workers ทุกคน ควรพร้อม 100% ในขณะทำงาน ในปัจจัยเหล่านี้

– ความสามารถ 

– ทัศนคติ

– ประสบการณ์

– สุขภาพกาย

– สุขภาวะทางอารมณ์

แต่ว่าคนทำงาน มิใช่หุ่นยนต์ เป็นปุถุชน

ในแต่ละวัน พนักงานทั้งหมด อาจจะมี

20% ที่ทำได้เต็ม 100% ในทุกปัจจัย 

60% ที่ทำได้ 90% ในทุกปัจจัย

20% ที่ทำได้ 80% ในทุกปัจจัย

ดังนั้น ผลของงาน จึงออกมาไม่สมบูรณ์ตามความคาดหวัง

โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ ความคิด ดุลพินิจ หรือการวิเคราะห์

ยิ่งทำให้ระดับมาตรฐานของงาน ตั้งเป้าหมายได้ยาก ในตอนมอบหมายงาน

นั่นคือฉากทัศน์ในภาวะปกติ

หากนำเรื่องการเปลี่ยนแปลง และความผันผวน เติมเข้าไปอีก

โอกาสที่ผลงานที่ออกมา จะต่ำกว่าความคาดหวัง ยิ่งมีมากขึ้น

แนวทางบริหารจัดการควรทำอย่างไร

1. ผู้บริหารและคนทำงาน ต้องตระหนักรู้เรื่องนี้

2. เริ่มวันด้วยการตรวจสอบความพร้อมในทุกปัจจัย

3. จัดการปัจจัย ที่ไม่พร้อม ก่อนลงมือทำงาน

4. มีแผนรองรับ/บรรเทา ปัจจัยที่ไม่พร้อม

5. สื่อสาร ปัจจัยที่ไม่พร้อม ให้คนเกี่ยวข้อง

6. ปรับแผนเป็นระยะตามหน้างาน

7. ปรับแผนวันต่อไปล่วงหน้า แล้วสื่อสาร