ทีมอาจไม่ราบรื่นเพราะใครบางคนมีอัตตา

การทำงานเป็นทีมอาจไม่ราบรื่น เพราะใครบางคนมีอัตตาดังนี้

1. อัตตาเพราะ ยึดติดวิธีเดิมที่เคยสำเร็จ

2. อัตตาเพราะ เข็ดสิ่งที่เคยพลาดมาก่อน

3. อัตตาเพราะ คิดว่าชุดข้อมูลตนเองถูกต้อง

4. อัตตาเพราะ คิดว่าดุลพินิจดีที่สุด

5. อัตตาเพราะ มองว่าเสี่ยงมากไป

6. อัตตาเพราะ อคติกับบางเรื่อง/บางคน

หากเราเป็นหัวหน้าทีมเราควรทำอย่างไร 

หากหัวหน้าทีมพบว่าสมาชิกในทีมมีอัตตาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แนวทางในการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสาเหตุของอัตตา ดังนี้

1. อัตตาเพราะ ยึดติดวิธีเดิมที่เคยสำเร็จ

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมทุกคน โดยไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับวิธีเดิมที่เคยสำเร็จ และให้โอกาสสมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Practical example:

สมมติว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ สมาชิกคนหนึ่งในทีมเสนอให้ใช้วิธีเดิมที่เคยใช้ในการพัฒนาฟีเจอร์นี้ เพราะวิธีนี้เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว แต่อีกคนเสนอให้ใช้วิธีใหม่ ๆ เพราะวิธีเดิมอาจไม่เหมาะสมกับฟีเจอร์ใหม่นี้ หัวหน้าทีมควรเปิดใจรับฟังทั้งสองฝ่าย และให้เหตุผลว่าทำไมวิธีใหม่ ๆ จึงอาจดีกว่าวิธีเดิม ตัวอย่างเช่น หากวิธีเดิมใช้ภาษาโปรแกรมที่ล้าสมัย หัวหน้าทีมอาจอธิบายว่าภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ มีประสิทธิภาพและทันสมัยกว่า วิธีนี้จะช่วยให้สมาชิกทุกคนเห็นด้วยกับวิธีใหม่ และช่วยกันพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ให้สำเร็จ

2. อัตตาเพราะ เข็ดสิ่งที่เคยพลาดมาก่อน

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ สมาชิกทุกคนควรรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าผิด หัวหน้าทีมควรให้กำลังใจสมาชิกที่พลาด และช่วยพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์

Practical example:

สมมติว่าทีมขายกำลังวางแผนเสนอขายสินค้าใหม่ สมาชิกคนหนึ่งในทีมเคยพลาดในการเสนอขายสินค้ามาก่อน จึงรู้สึกกังวลและกลัวที่จะเสนอขายสินค้าใหม่ หัวหน้าทีมควรให้กำลังใจสมาชิกคนนี้ โดยอธิบายว่าทุกคนมีโอกาสพลาดกันได้ แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ สมาชิกคนนี้ควรฝึกฝนการเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ บ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

3. อัตตาเพราะ คิดว่าชุดข้อมูลตนเองถูกต้อง

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ สมาชิกทุกคนควรตระหนักว่าชุดข้อมูลของพวกเขาอาจไม่สมบูรณ์หรือมีความคลาดเคลื่อน หัวหน้าทีมควรสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Practical example:

สมมติว่าทีมวิจัยกำลังศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมาชิกคนหนึ่งในทีมมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวบรวมมาเป็นเวลาหลายปี หัวหน้าทีมควรสนับสนุนให้สมาชิกคนนี้ค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ

4. อัตตาเพราะ คิดว่าดุลพินิจดีที่สุด

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย สมาชิกทุกคนควรตระหนักว่าแต่ละคนมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หัวหน้าทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาข้อสรุปที่ดีที่สุด

Practical example:

สมมติว่าทีมการตลาดกำลังวางแผนแคมเปญโฆษณา สมาชิกคนหนึ่งในทีมมีความคิดที่จะใช้โฆษณารูปแบบเดิมที่เคยประสบความสำเร็จ แต่อีกคนเสนอให้ใช้โฆษณารูปแบบใหม่ ๆ หัวหน้าทีมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาข้อสรุปที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เป้าหมายของแคมเปญ งบประมาณ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

5. อัตตาเพราะ มองว่าเสี่ยงมากไป

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง สมาชิกทุกคนควรตระหนักว่าความเสี่ยงอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งบวกและลบ หัวหน้าทีมควรช่วยสมาชิกประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างรอบคอบ

Practical example:

สมมติว่าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สมาชิกบางคนมองว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้อาจไม่ประสบความสำเร็จ และเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน หัวหน้าทีมควรอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้อาจประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ หากทีมสามารถวางแผนและดำเนินการได้อย่างรอบคอบ หัวหน้าทีมควรช่วยทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างรอบคอบ

6. อัตตาเพราะ อคติกับบางเรื่อง/บางคน

แนวทางแก้ไข: หัวหน้าทีมควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม สมาชิกทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะทางสังคม หัวหน้าทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน

Practical example:

สมมติว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว สมาชิกผู้ชายบางคนอาจแสดงอคติต่อผู้หญิง หัวหน้าทีมควรชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน

นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว หัวหน้าทีมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในทีม โดยแสดงออกถึงความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น การเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม หัวหน้าทีมควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ สมาชิกทุกคนควรรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าผิด